Rozhodnutia

Rozhodnutia

Vydané rozhodnutia ÚJD SR pred nadobudnutím právoplatnosti a vykonateľnosti

Podľa § 61 správneho poriadku má účastník konania právo podať rozklad proti rozhodnutiu ústredného orgánu štátnej správy. Poučenie o možnosti, spôsobe a zákonnej lehote je obsahom každého vydaného rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. O rozklade rozhoduje vedúci ústredného orgánu štátnej správy na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie. Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať. Miesto podania opravného prostriedku – Rozklad proti rozhodnutiu sa podáva na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky. Lehota podania opravného prostriedku – Rozklad proti rozhodnutiu možno podať do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Podľa § 140c ods. 8 a 9 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov proti územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby, územnému rozhodnutiu o využití územia, stavebnému povoleniu a kolaudačnému rozhodnutiu, ktorému predchádzalo konanie podľa osobitného predpisu (zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu (zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Lehota na podanie odvolania podľa predchádzajúcej vety je 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia povolení uvedených v predchádzajúcej vete. Spôsob podania opravného prostriedku – Rozklad je potrebné podať písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Rozklad urobený v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizovaný podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci alebo ústne do zápisnice. Z rozkladu musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje. Rozklad v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci musí obsahovať identifikátor osoby účastníka konania podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.
Pozn.: Databáza obsahuje len vecné (meritórne) rozhodnutia a neobsahuje procesné rozhodnutia.

Právoplatné rozhodnutia ÚJD SR

Rozhodnutia ÚJD SR, ktoré nadobudli právoplatnosť a vykonateľnosť. Voči týmto rozhodnutiam už nie je možné podať riadny opravný prostriedok, sú preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.
Pozn.: Databáza obsahuje len vecné (meritórne) rozhodnutia a neobsahuje procesné rozhodnutia.
Zoznam právoplatných rozhodnutí ÚJD SR, vydaných v rokoch 2018, 2019, 2020 je dostupný pod názvom "Archív" daného roku. Dokument je možné vyhľadať zadaním príslušného roku do stĺpca "č. rozhodnutia". Znenie konkrétneho rozhodnutia sa následne sprístupňuje na požiadanie. Požiadavky na sprístupnenie rozhodnutí ÚJD SR zašlite na: info@ujd.gov.sk

Aktualizácia: 12.07.2024