Medzinárodná spolupráca

V zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácií činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ÚJD SR zabezpečuje plnenie záväzkov SR, ktoré vyplývajú z medzinárodných zmlúv týkajúcich sa bezpečnosti jadrových zariadení a nakladania s jadrovými materiálmi ako i z príslušných ustanovení atómového zákona.

Aktualizácia: 27.09.2021