Prehľad predpisov

Zoznam predpisov, pokynov, inštrukcií a interných riadiacich aktov týkajúcich sa vybavovania všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní:

  • Smernica upravujúca podrobnosti týkajúce sa plnenia povinností zamestnávateľa podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. S 401 023:19
  • Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
  • Smernica o vybavovaní sťažností a petícií č. S 101 003:21 
  • Smernica o vnútornej kontrole č. S 101 023:20
  • Smernica o slobodnom prístupe k informáciám č. S 130 004:22

Právne predpisy upravujúce meritórnu/vecnú/obsahovú činnosť Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky ako dozorného orgánu nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení a ako stavebného úradu pre stavby jadrových zariadení sú uvedené v časti Legislatíva:

Aktualizácia: 15.11.2022