Použité skratky

  • AREKA – AREKA, s. r. o., Štefánikova 4882/8, 058 01 Poprad, IČO: 45 001 448
  • DMS – DMS s.r.o., JE Dukovany 269, 675 50 Dukovany, Česká republika, IČO: 494 36 392
  • FNsP Banská Bystrica – Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Námestie Ludvíka Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica, IČO: 165 549
  • HUMA-LAB APEKO – HUMA-LAB APEKO, s.r.o., Ukrajinská 22/192, 040 18 Košice, IČO: 31 687 849
  • JAVYS – Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, IČO: 35 946 024
  • NsP Prievidza – Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice, IČO: 17 335 795
  • SE – Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 35 829 052
  • STU Bratislava – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1, IČO: 00397 687
  • VUJE – VUJE, a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava, IČO: 31 450 474

Aktualizácia: 17.03.2022