Vyhlásenie o prístupnosti

Vyhlásenie o prístupnosti

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo ÚJD SR dostupné na adrese www.ujd.gov.sk.

Stav súladu

Táto webová aplikácia je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

 • Niektorý netextový obsah nemá textovú alternatívu. Nie je možné ho zmeniť na iné formy ako napr. zväčšené písmo, Braillovo písmo, reč, symboly alebo zjednodušený jazyk.
  [Nesúlad v kritériu úspešnosti 1.1.1]
 • V dynamických multimediálnych prvkoch nie sú poskytnuté alternatívy
  [Nesúlad v kritériu úspešnosti 1.2.1]
 • V niektorých prípadoch sa farba používa ako jediný vizuálny prostriedok na označenie akcie
  [Nesúlad v kritériu úspešnosti 1.4.1]

2. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:

 • Textové opisy odkazov nie sú doplnené o upozornenie, že odkaz otvára nové okno.
  [Pravidlo bodu 4.1. prílohy č. 1 k výnosu o štandardoch pre ISVS]
 • V niektorých prípadoch sa na odlíšenie textu odkazu používa iba farba
  [Pravidlo bodu 5.4. prílohy č. 1 k výnosu o štandardoch pre ISVS]
 • Používateľ v niektorých prípadoch nie je upozornený na odkaz, ktorý smeruje na obsah iného typu ako je webová stránka
  [Pravidlo bodu 7.1. prílohy č. 1 k výnosu o štandardoch pre ISVS]

Na odstránení uvedených nesúladov sa priebežne pracuje.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 21.09.2022.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované a aktualizované 21.11.2023.

Spätná väzba a kontaktné informácie

Spätnú väzbu možno smerovať na:

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese standard@mirri.gov.sk.

Aktualizácia: 23.07.2024