PS ATO

Jednou z najvýznamnejších pracovných skupín Rady EÚ z pohľadu jadrovej bezpečnosti je Pracovná skupina pre atómové otázky (PS ATO).

PS ATO v roku 2022

Aktivity roka 2022 boli čiastočne poznačené stále pokračujúcimi celosvetovými opatreniami prijatými na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19. Postupne sa videokonferencie opäť nahradili prezenčnými stretnutiami. V I. polroku 2022 Rade EÚ predsedalo Fínsko (FI PRES) a v II. polroku 2022 Česká republika (CZ PRES). Od marca 2022 v rámci obidvoch predsedníctiev rezonovala téma ozbrojeného konfliktu na Ukrajine, a to na každom rokovaní. Účasť SK delegácie bola zabezpečená v úzkej spolupráci so Stálym zastúpením SR pri EÚ v Bruseli. Na každé zasadnutie sa pripravovala v spolupráci s MH SR písomná inštrukcia/pozícia SK. Počas FI PRES sa diskutovalo k príprave deklarácie ku Hodnotiacej konferencii zmluvných strán Dohovoru o fyzickej ochrane jadrového materiálu a jeho dodatku (CPPNM/A), v rámci nového finančného rámca odznela informácia o nástroji spolupráce v oblasti jadrovej bezpečnosti na r. 2021 – 2027, pripravovali sa návrhy odpovedí na otázky týkajúce sa správy Euratom ku Spoločnému dohovoru o bezpečnosti a nakladaní s VJP a RAO, správa spoločenstva Euratom k Dohovoru o jadrovej bezpečnosti (CNS) a iné. Počas CZ PRES sa pripravovali otázky Euratom k správam tretích krajín podľa CNS, rozhodnutie Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Euratomu na 33. zasadnutí konferencie Energetickej charty, odzneli informácie z ESA, JRC, diskutovalo sa o SMRs a ďalšie témy. SK informovalo o priebehu a výsledkoch misie IRRS, ako aj o procese uvádzania 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky.

PS ATO v roku 2021

Aktivity roka 2021 boli poznačené pokračujúcimi prijatými celosvetovými opatreniami na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 a s tým súvisiacimi obmedzeniami. Osobné stretnutia boli plne nahradené videokonferenciami. V I. polroku 2021 Rade EÚ predsedalo Portugalsko (PT PRES) a v II. polroku 2021 Slovinsko (SI PRES). PT PRES i SI PRES organizovali online zasadnutia PS ATO, pričom účasť SK delegácie bola zabezpečená v úzkej spolupráci so Stálym zastúpením SR pri EÚ v Bruseli. Na žiadosť SK delegácie v rámci AOB odznela na februárovom zasadnutí informácia z decembrového stretnutia ZS Dohovoru ESPOO k usmerneniach pre aplikáciu LTO. Ďalšími ťažiskovými témami bol Brexit s cieľom informovania k praktickej implementácii dohody o spolupráci v oblasti jadrovej bezpečnosti, príprava Hodnotiacej konferencie k CPPNM/A (SK spoločne s BE a CZ podporilo FR a ES pripomienky, že fyzická ochrana jadrových materiálov je plne v gescii ČŠ), zlúčenie 8. a 9. posudzovacieho zasadnutia k CNS, správa a aktivity ENSREG, Akčný plán SAMIRA, zriadenie skupiny expertov NuBaFA k finančným aspektom jadrového vyraďovania a nakladania s RAO a VJP, procesné zabezpečenie k negociačným rokovaniam k aktualizácii Zmluvy o energetickej charte a ďalšie témy.

PS ATO v roku 2020

V I. polroku 2020 Rade EÚ predsedalo Chorvátsko (HR PRES). Riadne zasadnutia PS ATO sa uskutočnili len v januári a vo februári, následne boli zasadnutia zrušené a v máji a júni sa uskutočnili virtuálne online zasadnutia a komunikovalo sa prevažne písomnou formou. Vo februári 2020 bola zverejnená Osobitná správa č. 3 Európskeho dvora audítorov s názvom Komisia prispieva k jadrovej bezpečnosti v EÚ, potrebné sú však aktualizácie, ku ktorej HR PRES v marci distribuovalo návrh Záverov Rady. Následne prebehlo pripomienkovanie a dospelo sa ku kompromisnému textu, ktorý bol schválený tichou procedúrou PS ATO, písomnou procedúrou COR2 a Radou EÚ dňa 29. 6. 2020. V II polroku 2020 počas nemeckého predsedníctva (DE PRES) boli organizované v obmedzenej miere trikrát virtuálne zasadnutia PS ATO. Ťažiskovými témami bolo dokončenie diskusií k nariadeniam v rámci viacročného finančného rámca 2021-2027, a to k nariadeniu k európskemu nástroju jadrovej bezpečnosti pre tretie krajiny, k nariadeniu na pokračovanie financovania vyraďovania JE Bohunice V1 po roku 2020 a k správe spoločenstva Euratom na 7. Posudzovacie zasadnutie k Spoločnému dohovoru o bezpečnom nakladaní s rádioaktívnym odpadom a bezpečnom nakladaní s vyhoretým jadrovým palivom (JC).

PS ATO v roku 2019

V roku 2019 Pracovná skupina pre jadrové otázky zasadala osemnásťkrát. V I. polroku 2019 Rade EÚ predsedalo Rumunsko (RO PRES). Frekvencia zasadnutí PS ATO pod vedením RO PRES bola pomerne intenzívna vzhľadom na obsiahlu agendu a najmä na diskusiu k návrhu Záverov Rady na posilnenie bezpečnosti jadrových zariadení prostredníctvom lepšej fyzickej ochrany. Išlo o problematickú iniciatívu RO PRES, ktorú väčšina členských štátov vrátane SR odmietla a nepodporila. Naopak širokú podporu následne mali diskutované a prijaté Závery Rady k neenergetickému využitiu jadrových a radiačných technológií. Na požiadanie RO PRES boli k tejto problematike poskytnuté z každej členskej krajiny (vrátane SR) tri príklady dobrej praxe, ktoré RO PRES následne zosumarizovalo a zdokumentovalo vo zverejnenej súhrnnej brožúre. Zároveň počas RO PRES pokračovali diskusie a následne boli PS ATO i Radou v marci 2019 prijaté Závery Rady k prvému tematicky zameranému partnerskému hodnoteniu týkajúceho sa jadrovej bezpečnosti, ktoré majú na najvyššej politickej úrovni vyzdvihnúť tento hodnotiaci proces a podnietiť členské štáty EURATOM-u k vypracovaniu národných akčných plánov a k praktickej implementácii identifikovaných zlepšení. V II. polroku 2019 Rade EÚ predsedalo Fínsko (FI PRES), ktoré nadviazalo tematicky na RO PRES v téme neenergetického využitia jadrových a radiačných technológií a prišlo s iniciatívou návrhu Záverov Rady na nakladanie s rádioaktívnym odpadom v oblasti neenergetického využitia jadrových a radiačných technológií a aplikácií. Zároveň sa v rámci PS ATO v roku 2019 začala príprava na 8. posudzovacie zasadnutie k Dohovoru o jadrovej bezpečnosti, ktoré sa uskutoční na jar 2020 v Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu vo Viedni. V tejto súvislosti Európska komisia vypracovala svoju 8. správu Spoločenstva EURATOM, boli spracované návrhy otázok k správam tretích štátov a pripravujú sa návrhy odpovedí na otázky, ktoré dostalo Spoločenstvo EURATOM k svojej správe.

Aktualizácia: 21.07.2023