PS ATO

Jednou z najvýznamnejších pracovných skupín Rady EÚ z pohľadu jadrovej bezpečnosti je Pracovná skupina pre atómové otázky (PS ATO).

PS ATO v roku 2020

V I. polroku 2020 Rade EÚ predsedalo Chorvátsko (HR PRES). Riadne zasadnutia PS ATO sa uskutočnili len v januári a vo februári, následne boli zasadnutia zrušené a v máji a júni sa uskutočnili virtuálne online zasadnutia a komunikovalo sa prevažne písomnou formou. Vo februári 2020 bola zverejnená Osobitná správa č. 3 Európskeho dvora audítorov s názvom Komisia prispieva k jadrovej bezpečnosti v EÚ, potrebné sú však aktualizácie, ku ktorej HR PRES v marci distribuovalo návrh Záverov Rady. Následne prebehlo pripomienkovanie a dospelo sa ku kompromisnému textu, ktorý bol schválený tichou procedúrou PS ATO, písomnou procedúrou COR2 a Radou EÚ dňa 29. 6. 2020. V II polroku 2020 počas nemeckého predsedníctva (DE PRES) boli organizované v obmedzenej miere trikrát virtuálne zasadnutia PS ATO. Ťažiskovými témami bolo dokončenie diskusií k nariadeniam v rámci viacročného finančného rámca 2021-2027, a to k nariadeniu k európskemu nástroju jadrovej bezpečnosti pre tretie krajiny, k nariadeniu na pokračovanie financovania vyraďovania JE Bohunice V1 po roku 2020 a k správe spoločenstva Euratom na 7. Posudzovacie zasadnutie k Spoločnému dohovoru o bezpečnom nakladaní s rádioaktívnym odpadom a bezpečnom nakladaní s vyhoretým jadrovým palivom (JC).

PS ATO v roku 2019

V roku 2019 Pracovná skupina pre jadrové otázky zasadala osemnásťkrát. V I. polroku 2019 Rade EÚ predsedalo Rumunsko (RO PRES). Frekvencia zasadnutí PS ATO pod vedením RO PRES bola pomerne intenzívna vzhľadom na obsiahlu agendu a najmä na diskusiu k návrhu Záverov Rady na posilnenie bezpečnosti jadrových zariadení prostredníctvom lepšej fyzickej ochrany. Išlo o problematickú iniciatívu RO PRES, ktorú väčšina členských štátov vrátane SR odmietla a nepodporila. Naopak širokú podporu následne mali diskutované a prijaté Závery Rady k neenergetickému využitiu jadrových a radiačných technológií. Na požiadanie RO PRES boli k tejto problematike poskytnuté z každej členskej krajiny (vrátane SR) tri príklady dobrej praxe, ktoré RO PRES následne zosumarizovalo a zdokumentovalo vo zverejnenej súhrnnej brožúre. Zároveň počas RO PRES pokračovali diskusie a následne boli PS ATO i Radou v marci 2019 prijaté Závery Rady k prvému tematicky zameranému partnerskému hodnoteniu týkajúceho sa jadrovej bezpečnosti, ktoré majú na najvyššej politickej úrovni vyzdvihnúť tento hodnotiaci proces a podnietiť členské štáty EURATOM-u k vypracovaniu národných akčných plánov a k praktickej implementácii identifikovaných zlepšení. V II. polroku 2019 Rade EÚ predsedalo Fínsko (FI PRES), ktoré nadviazalo tematicky na RO PRES v téme neenergetického využitia jadrových a radiačných technológií a prišlo s iniciatívou návrhu Záverov Rady na nakladanie s rádioaktívnym odpadom v oblasti neenergetického využitia jadrových a radiačných technológií a aplikácií. Zároveň sa v rámci PS ATO v roku 2019 začala príprava na 8. posudzovacie zasadnutie k Dohovoru o jadrovej bezpečnosti, ktoré sa uskutoční na jar 2020 v Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu vo Viedni. V tejto súvislosti Európska komisia vypracovala svoju 8. správu Spoločenstva EURATOM, boli spracované návrhy otázok k správam tretích štátov a pripravujú sa návrhy odpovedí na otázky, ktoré dostalo Spoločenstvo EURATOM k svojej správe.

Aktualizácia: 29.09.2021