Projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ

Projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ:

Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti ÚJD SR

 

 

Názov a sídlo prijímateľa: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 27, P.O.BOX 24, 820 07 Bratislava
Názov projektu: Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti ÚJD SR
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Trnavský kraj
Výška poskytnutého NFP celkom: 1 970 184,00 EUR

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je implementácia systému kybernetickej ochrany, detekcie škodlivých aktivít a riadenie bezpečnostných incidentov, ktorý prinesie:

  • zlepšenie kybernetickej bezpečnosti v rámci úradu,
  • implementáciu systému kybernetickej ochrany, detekcie škodlivých aktivít a riadenie bezpečnostných incidentov,
  • implementáciu systému na ochranu dát,
  • implementáciu systému na ochranu dátových prenosov a komunikácie,
  • zvýšenie ochrany pred útokmi z externého prostredia.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 -2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Aktualizácia: 14.03.2023