Vydávanie povolení

Právnické a fyzické osoby môžu využívať jadrové materiály, budovať, modifikovať alebo prevádzkovať jadrové zariadenia (JZ), vyraďovať JZ alebo nakladať s rádioaktívnymi odpadmi (RAO) iba na základe povolenia alebo súhlasu vydaného Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky.

Na získanie povolenia musí žiadateľ preukázať svoju schopnosť dodržiavať a plniť všetky požiadavky stanovené zákonmi a vyhláškami platnými v Slovenskej republike. Žiadateľ musí ďalej preukázať, že JZ bude, resp. je prevádzkované alebo vyraďované bezpečne.

V roku 2013 novelou atómového zákona č. 143/2013 Z. z. bolo povolenie na prevádzku všetkých jadrových zariadení stanovené bez časového obmedzenia. Prevádzka jadrového zariadenia je limitovaná výsledkom periodického hodnotenia jadrovej bezpečnosti, ktoré sa vykonáva vždy po desiatich rokoch prevádzky.

Aktualizácia: 13.01.2023