Bezpečnostné návody

Platné bezpečnostné návody

 • BN 1/2024 – Požiadavky na obsah a rozsah dokumentácie pre vyraďovanie, ktorá je predkladaná ako súčasť žiadosti v konaní o udelenie súhlasu podľa § 5 ods. 2 atómového zákona a v konaní o udelenie povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. a) až d) atómového zákona (2. vydanie – revidované a doplnené)
 • BN 2/2023 – Riadenie starnutia a dlhodobá prevádzka jadrových elektrární (3. vydanie – revidované a doplnené)
 • BN 1/2023 – Ohlasovanie, zisťovanie príčin a hodnotenie prevádzkových udalostí na jadrových zariadeniach
 • BN 5/2022 – Rozsah a obsah bezpečnostnej správy (3. vydanie – revidované a doplnené)
 • BN 4/2022 – Požiadavky na vypracovávanie PSA (4. vydanie – revidované a doplnené)
 • BN 3/2022 – Požiadavky na bezpečnosť jadrových zariadení vo vzťahu k vonkajším ohrozeniam (2. vydanie – revidované a doplnené)
 • BN 2/2022 – Požiadavky na bezpečnosť jadrových zariadení vo vzťahu k vnútorným ohrozeniam
 • BN 1/2022 – Terminologický slovník jadrovej bezpečnosti ÚJD SR (2. vydanie – revidované a doplnené)
 • BN 3/2020 – Požiadavky na vypracovanie, realizáciu a hodnotenie výsledkov fyzikálnych testov programu opätovného spustenia (3. vydanie – revidované a doplnené)
 • BN 2/2020 – Požiadavky na zabezpečovanie ochrany pred požiarmi a protipožiarnej bezpečnosti jadrových zariadení z hľadiska jadrovej bezpečnosti (4. vydanie – revidované a doplnené)
 • BN 1/2020 – Komplexné periodické hodnotenie jadrovej bezpečnosti (3. vydanie – revidované a doplnené)
 • BN 5/2019 – Požiadavky na deterministické analýzy bezpečnosti JE s VVER-440/V213 (6. vydanie – revidované a doplnené)
 • BN 4/2019 – Požiadavky na vykonanie a vyhodnotenie výsledkov samohodnotenia kultúry jadrovej fyzickej bezpečnosti
 • BN 3/2019 – Požiadavky na opis reaktora a jeho projektovej bázy v bezpečnostnej správe (4. vydanie – revidované a doplnené)
 • BN 2/2019 – Kritérium jedinej poruchy (3. vydanie – revidované a doplnené)
 • BN 1/2019 – Požiadavky na zabezpečovanie kvality softvéru pre analýzy bezpečnosti (4. vydanie – revidované a doplnené)
 • BNS I.9.5/2017 – Požiadavky na bezpečnostné rozbory činností vykonávaných počas vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky
 • BNS I.9.4/2017 – Požiadavky na evidenciu údajov dôležitých pre vyraďovanie jadrového zariadenia z prevádzky
 • BNS II.9.2/2016 – Hodnotenie mechanických charakteristík materiálov prevádzkovaných vybraných strojnotechnologických zariadení pomocou metodiky SPT
 • BNS II.9.1/2016 – Priamy odber malých vzoriek z bezpečnostne významných komponentov JZ
 • BNS II.3.6/2016 – Pravidlá pre návrh, výrobu a prevádzku systémov monitorovania degradácie bezpečnostne významných komponentov JZ Časť 3. Monitorovanie procesov radiačnej degradácie konštrukčných materiálov JZ
 • BNS II.3.5/2016 – Pravidlá pre návrh, výrobu a prevádzku systémov monitorovania degradácie bezpečnostne významných komponentov JZ Časť 2. Monitorovanie procesov teplotného starnutia konštrukčných materiálov JZ
 • BNS II.3.4/2016 – Pravidlá pre návrh, výrobu a prevádzku systémov monitorovania degradácie bezpečnostne významných komponentov JZ Časť 1. Monitorovanie korózie (2. Vydanie – revidované a doplnené)
 • BNS II.3.1/2016 – Hodnotenie prípustnosti chýb zisťovaných pri prevádzkových kontrolách vybraných zariadení jadrových zariadení (3. Vydanie – revidované a doplnené )
 • BNS II.5.2/2012 – Kontrola zvárania a kvality zvarových spojov komponentov vybraných zariadení jadrových zariadení. Požiadavky
 • BNS II.5.1/2012 – Zváranie jadrových zariadení. Základné požiadavky a pravidlá
 • BNS II.5.3/2011 – Zváracie materiály na zváranie strojno-technologických komponentov vybraných jadrových zariadení. Technické požiadavky a pravidlá výberu
 • BNS II.3.3/2011 – Hutnícke výrobky a náhradné diely pre jadrové zariadenia. Požiadavky
 • BNS II.5.6/2009 – Pravidlá konštruovania, výroby, montáže, opráv, výmen a rekonštrukcií strojno-technologických komponentov vybraných zariadení jadrových elektrární typu VVER 440
 • BNS II.5.5/2009 – Skúšanie mechanických vlastností, chemického zloženia a vybraných charakteristík odolnosti proti porušeniu pri medzných stavoch zaťažovania materiálov a zvarových spojov strojno-technologických komponentov zariadení jadrových elektrární typu VVER 440
 • BNS II.5.4/2009 – Kvalifikácia systémov pre nedeštruktívne skúšanie v jadrovej energetike. Požiadavky a návody
 • BNS II.1.1/2008 – Evidencia a kontrola jadrových materiálov
 • BNS I.8.1/2005 – Upresnenie náplne Predbežného plánu fyzickej ochrany a Plánu fyzickej ochrany v súlade so znením ustanovenia Vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti pri zabezpečovaní fyzickej ochrany jadrových zariadení, jadrových materiálov a rádioaktívnych odpadov
 • BNS I.2.5/2005 – Požiadavky na 16. kapitolu Predprevádzkovej bezpečnostnej správy – Limity a podmienky
 • BNS III.4.3/2000 – Požiadavky na hodnotenie palivových zavážok

Aktualizácia: 01.07.2024