Zriadenie, kompetencie a činnosti

Zriadenie

Úrad jadrového dozoru (ÚJD SR, úrad) ako ústredný orgán štátnej správy bol s účinnosťou od 01.01.1993 pôvodne zriadený zákonom č. 2/1993 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, ktorý bol jednou z novelizácií zákona č. 347/1990 Zb. V § 21 bolo zakotvené, že ÚJD SR je ústredným orgánom štátnej správy SR pre oblasť jadrového dozoru. Pôvodne predsedu ÚJD SR vymenúval a odvolával prezident Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky. Pôvodný zákon č. 347/1990 Zb. v znení neskorších predpisov bol s účinnosťou od 01.01.2002 nahradený zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona je zriadenie ÚJD SR zakotvené v § 29 v identickom znení, ako bolo v predchádzajúcom zákone s tým rozdielom, že predsedu úradu vymenúva a odvoláva vláda SR. Právny stav zavedený zákonom č. 575/2001 Z. z. od 01. 01. 2002 vo vzťahu k ÚJD SR trvá až doposiaľ bezo zmeny.

Kompetencie

Právomoci a kompetencie úradu je možné rozdeliť na všeobecné, ktoré sa týkajú všetkých ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy a vyplývajú z § 35 až § 39 zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a právomoci a kompetencie špeciálne, ktoré vykonáva výlučne ÚJD SR. Ide o právomoci na základe osobitných predpisov, ktorým je najmä zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a niektoré ďalšie zákony.

ÚJD SR v rámci plnenia všeobecných a spoločných úloh sa v rámci svojej pôsobnosti podieľa na tvorbe jednotnej štátnej politiky, uskutočňuje túto politiku, vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti štátnu správu a plní ďalšie úlohy ustanovené v ústavných zákonoch, zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch. V rozsahu vymedzenej pôsobnosti zodpovedá aj za úlohy obrany a vytváranie podmienok na realizáciu požiadaviek zabezpečovania príprav na obranu a ochranu. ÚJD SR v rozsahu vymedzenej pôsobnosti zabezpečuje aj úlohy súvisiace s dojednávaním a vykonávaním medzinárodných zmlúv, s rozvojom medzištátnych vzťahov a medzinárodnej spolupráce vrátane úloh, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ako aj z jej členstva v medzinárodných organizáciách. Taktiež v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje realizáciu pomoci poskytovanej Európskou úniou a zodpovedá za využívanie finančných prostriedkov určených v rámci tejto pomoci a plní voči orgánom Európskych spoločenstiev a Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá mu vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov. V nadväznosti na predchádzajúcu pôsobnosť sa ÚJD SR stará o náležitú právnu úpravu vecí patriacich do jeho pôsobnosti. Pripravuje návrhy zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zverejňuje ich a po prerokovaní v pripomienkovom konaní predkladá vláde, dbá aj o dodržiavanie zákonnosti v oblasti svojej pôsobnosti.

Osobitné právomoci ÚJD SR sú vymedzené najmä v §4 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Činnosti

Hlavné činnosti úradu vyplývajú z atómového zákona, z členstva SR v Európskej únii a z medzinárodných zmlúv a dohovorov. Medzi hlavné činnosti, ktoré ÚJD SR vykonáva, patria:

 • výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení, ako aj v oblasti využívania jadrovej energie, pri fyzickej ochrane a pri havarijnom plánovaní
 • výkon pôsobnosti stavebného úradu pri stavbách jadrových zariadení a stavbách súvisiacich s jadrovým zariadením nachádzajúcich sa v areáli ohraničenom hranicami jadrového zariadenia s výnimkou
 • právomoci vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia
 • vydávanie vykonávacích všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti mierového využívania atómovej energie
 • udeľovanie povolení na činnosti podľa atómového zákona
 • posudzovanie a hodnotenie bezpečnostnej dokumentácie
 • kontrola dodržiavania zásad a plnenia povinností uvedených v atómovom zákone, v ostatných všeobecne záväzných právnych predpisoch vydaných na jeho základe a v rozhodnutiach ÚJD SR
 • ukladanie sankcií za porušenie povinností
 • kontrola plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti mierového využívania atómovej energie
 • informovanie verejnosti o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území SR a o svojej činnosti
 • schvaľovanie veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením na účely havarijného plánovania
 • overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov držiteľov povolení
 • vedenie štátneho systému evidencie jadrových materiálov

Aktualizácia: 22.09.2021