Stavebný úrad pre jadrové zariadenia

Pôsobnosť stavebného úradu

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle § 4 ods. 1 písm. j) vykonáva pôsobnosť stavebného úradu v prípadoch uvedených v osobitnom predpise. Osobitným predpisom je zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, kde sa v § 121 ods. 2 písm. e) uvádza, že: „Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky vykonáva pôsobnosť stavebného úradu s výnimkou právomoci vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia pri stavbách jadrových zariadení a stavbách súvisiacich s jadrovým zariadením nachádzajúcich sa v areáli ohraničenom hranicami jadrového zariadenia, ak osobitý predpis * neustanovuje inak.“
* Napríklad atómový zákon

Hlavné činnosti spadajúce do pôsobnosti stavebného úradu na ÚJD SR

V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ÚJD SR:

 • vedie stavebné konania povoľovania stavieb, zmien stavieb a udržiavacích prác, vydáva stavebné povolenie alebo stanoviská k ohláseniu stavby, zmeny a udržiavacích prác (§ 54 až § 70)
 • vedie kolaudačné konania a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby, ktoré vyžadovali stavebné povolenie, povoľuje predčasné užívanie stavieb, rozhoduje o dočasnom užívaní stavby a povoľuje zmeny v užívaní stavby (§ 76 až § 85)
 • nariaďuje odstraňovanie stavby (§ 88)
 • vykonáva štátny stavebný dohľad (§ 98 až § 104)
 • rieši delikty (§ 106)

V zmysle zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ÚJD SR:

 • vydáva súhlas na umiestnenie stavby (§ 5 Využívanie jadrovej energie)
 • vydáva povolenie na stavbu jadrového zariadenia (§ 5 Využívanie jadrovej energie)
 • vykonáva výkon štátneho dozoru, inšpekčnú činnosť – stavebný úrad vykonáva pravidelné kontroly na jadrových zariadeniach v súlade s inšpekčným plánom pre aktuálny rok (§ 31). S touto činnosťou následne môže súvisieť § 106 stavebného zákona – správne delikty

V zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ÚJD SR:

 • vyžaduje podľa § 140c stavebného zákona k stavebným a kolaudačným konaniam stanovisko od Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v zmysle § 38 ods. 4 písm. c) a d)
 • vydáva stanoviská k záverečnému stanovisku alebo k rozhodnutiu vydanom v zisťovacom konaní

Správne poplatky a sadzobník správnych poplatkov v agende stavebného konania ÚJD SR

Stavebné konania podliehajú poplatkovej povinnosti v zmysle § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.  o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov uvedených v sadzobníku správnych poplatkov. Sadzobník tvorí prílohu tohto zákona.

Z uvedeného sadzobníka sú v nasledujúcej tabuľke vybrané správne poplatky pre agendu stavebného úradu na ÚJD SR.

Legislatíva vzťahujúca sa k stavebným konaniam v pôsobnosti ÚJD SR

Zákony:

 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.  o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.  o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 43/2006 Z. z.)
 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

Vyhlášky:

 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov

Aktualizácia: 06.10.2021