Petície

Podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného záujmu alebo iného spoločného záujmu so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami (ďalej len „petícia“) na orgány verejnej moci.

Petíciou sa nesmie zasahovať do nezávislosti súdu. Petícia nesmie vyzývať k porušovaniu ústavy, zákonov a právne záväzných aktov Európskej únie, popieraniu alebo obmedzovaniu osobných, politických alebo iných práv.

Náležitosti petície

Na zostavenie petície, obstaranie podpisov pod ňu a doručenie petície Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky môžu osoby podávajúce petíciu vytvoriť petičný výbor. V petícii sa určí osoba na zastupovanie v styku s úradom, ktorá dovŕšila 18 rokov veku (ďalej len „zástupca“). Ak je vytvorený petičný výbor, určujú zástupcu členovia petičného výboru. Petícia musí byť písomná, označená slovom „petícia“ a musí obsahovať predmet verejného alebo iného spoločného záujmu. Každý člen petičného výboru uvedie v petícii meno, priezvisko a adresu pobytu. Zástupca pripojí v petícii k svojmu menu, priezvisku a adrese pobytu aj podpis.

Ak petícia nemá náležitosti podľa predchádzajúceho odseku, úrad do desiatich pracovných dní od jej doručenia písomne vyzve zástupcu alebo osobu, ktorá petíciu podala, aby odstránila nedostatky petície najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia výzvy, s poučením o následku ich neodstránenia. Ak sa v ustanovenej lehote nedostatky petície neodstránia, orgán verejnej moci petíciu odloží.

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky podrobnejšie upravil vybavovanie petícií interným normatívnym aktom Smernicou o vybavovaní sťažností a petícií S 101 003:21.

Podávanie petícií

Petíciu je možné podať v listinnej podobe na adresu:

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 27
P.O.BOX 24
820 07 Bratislava

V elektronickej podobe prostredníctvom formuláru petícia na stránke Ústredného portálu verejnej správy.

Štatistika petícií

  • v roku 2022 – žiadna petícia
  • v roku 2021 – žiadna petícia
  • v roku 2020 – prijatá 1 petícia (výsledok vybavenia petície)
  • v roku 2019 – žiadna petícia
  • v roku 2018 – žiadna petícia

Aktualizácia: 14.02.2023