Štatút

Štatút Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na základe zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov podrobnejšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy ÚJD SR. Ustanovuje zásady činnosti a zásady vnútornej organizácie úradu a jeho vzťahy k ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy a ďalším orgánom a organizáciám.

Tento štatút schválila vláda SR uznesením číslo 341/2005 zo dňa 4. 5. 2005, kedy nadobudol platnosť a účinnosť.

 

Aktualizácia: 29.12.2023