Zoznam držiteľov povolení

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhoduje o vydaní súhlasu alebo povolenia po overení, že žiadateľ splnil všetky podmienky určené zákonom č. 541/2004 Z. z. – Zákon o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho základe.

Aktualizácia: 12.03.2024