Formy inšpekcií a inšpektori

Inšpekčná činnosť

Prostredníctvom svojich inšpektorov vykonáva ÚJD SR kontrolnú a inšpekčnú činnosť u držiteľov povolení v zmysle atómového zákona formou inšpekcií. Inšpekčnou činnosťou sa rozumie proces, ktorým sa kontroluje dodržiavanie požiadaviek stanovených v atómovom zákone, vo vyhláškach vydaných ÚJD SR ako aj plnenie rozhodnutí ÚJD SR. V praxi sa inšpekciou overuje najmä to, či jadrové zariadenie bolo vybudované, či je prevádzkované, modifikované alebo vyraďované v súlade so schválenou dokumentáciou a podmienkami povolenia. Počas prevádzky sa tiež dozerá na dodržiavanie predpisov a schválených postupov pri údržbe zariadení. V neposlednom rade sa tiež preveruje, či sú potrebné činnosti vykonávané dostatočným počtom primerane kvalifikovaných a kompetentných zamestnancov.

Formy inšpekcií

Inšpekcie sú v prvej úrovni rozdelené na plánované a neplánované. Plánované a neplánované inšpekcie sú v druhej úrovni rozdelené na rutinné, špeciálne, tímové a spoločné inšpekcie s inými orgánmi štátnej správy.

Plánované inšpekcie sú uvedené v ročnom inšpekčnom pláne ÚJD SR a sú navrhnuté tak, aby rovnomerne pokryli všetky relevantné oblasti dozoru nad jadrovou bezpečnosťou.

Neplánované inšpekcie sú vyvolané stavom na jadrovom zariadení (napr. etapy uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky) alebo prevádzkovými udalosťami. ÚJD SR nimi reaguje na vzniknutú situáciu, ktorá sa stala neočakávane, alebo jej termín sa nedal stanoviť v dostatočnom predstihu. Neplánované inšpekcie vykonávajú inšpektori jadrovej bezpečnosti aj u osôb, u ktorých je odôvodnený predpoklad, že využívajú jadrovú energiu na iné ako mierové účely alebo využívajú jadrovú energiu neoprávnene. Ďalej u osôb, u ktorých je dôvodné podozrenie, že porušujú záväzky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv, ktoré sa týkajú mierového využívania jadrovej energie, ako aj u osôb, u ktorých vzniklo odôvodnené podozrenie z vykonávania činností v oblasti využívania jadrovej energie podľa atómového zákona bez povolenia alebo súhlasu. Prípad neoprávneného využívania jadrovej energie na iné ako mierové účely sa v SR zatiaľ nevyskytol.

Inšpekcie sú v zásade vopred ohlasované kontrolovanému subjektu. Môžu však byť aj neohlásené, ak si to ich zameranie a povaha vyžaduje.

Výsledky inšpekcií

Priebeh každej inšpekcie ako aj samotné zistenia sú podrobne dokumentované. Nedostatky zistené počas inšpekcie sa zaznamenajú do protokolu, spolu s požiadavkami a termínmi na ich odstránenie. Držiteľ povolenia je potom povinný oznámiť ÚJD SR spôsob a termín odstránenia nedostatku.

Inšpektori jadrovej bezpečnosti

Inšpektorom jadrovej bezpečnosti sa stáva zamestnanec ÚJD SR v trvalej alebo dočasnej štátnej službe po úspešnom vykonaní inšpektorskej skúšky pred komisiou, zloženou zo zástupcov ÚJD SR. Špeciálnou kategóriou inšpektorov ÚJD SR sú lokalitní inšpektori (LI), ktorí vykonávajú svoju prácu v pridelenej lokalite s konkrétnym jadrovým zariadením. Hlavný význam pôsobenia LI je v jeho každodennej prítomnosti na konkrétnom jadrovom zariadení, počas ktorej priebežne kontroluje stav komponentov, systémov a zariadení, sleduje hodnoty vybraných bezpečnostných parametrov jadrového zariadenia a kontroluje prístup personálu k bezpečnostne významným činnostiam.

Právomoci inšpektora jadrovej bezpečnosti sú vymedzené § 31 ods. (11) atómového zákona a sú nasledovné:

 • vstupovať kedykoľvek bez obmedzenia do objektov držiteľov povolení a do priestorov jadrových zariadení a do priestorov, v ktorých sa nachádzajú jadrové materiály, špeciálne materiály a zariadenia alebo sa nakladá s rádioaktívnymi odpadmi alebo s vyhoretým jadrovým palivom
 • vykonávať v priestoroch objektov držiteľov povolení inšpekčnú činnosť
 • presviedčať sa u odborne spôsobilých zamestnancov, vybraných zamestnancov, ak práve nevykonávajú činnosť s priamym vplyvom na jadrovú bezpečnosť o ich znalostiach predpisov
 • zisťovať stav, príčiny a následky prevádzkovej udalosti a udalosti pri preprave rádioaktívnych materiálov
 • kontrolovať stav havarijnej pripravenosti
 • vykonávať kontrolu dodržiavania jadrovej bezpečnosti, fyzickej ochrany, dodržiavania prevádzkových predpisov
 • preverovať odbornú spôsobilosť zamestnancov držiteľa povolenia
 • zúčastňovať sa na vyšetrovaní prevádzkových udalostí a udalostí pri preprave rádioaktívnych materiálov
 • vykonávať kontrolu, zúčastňovať sa na skúškach a vykonávať úkony s cieľom zisťovať, či sa dodržiavajú požiadavky vyplývajúce z atómového zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho základe a podmienok uvedených v rozhodnutiach ÚJD SR a v protokoloch z inšpekčnej činnosti
 • požadovať predloženie dokumentácie, záznamov alebo iných dokladov potrebných na výkon inšpekčnej činnosti a požadovať ich kópie a poskytnutie informácií a vysvetlení
 • odoberať na rozbor nevyhnutne potrebné množstvo vzoriek materiálov alebo médií, ktoré sa používajú alebo sa s nimi manipuluje, alebo odoberať vzorky zo životného prostredia po oznámení štatutárnemu orgánu držiteľa povolenia alebo ním poverenému zamestnancovi
 • používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a audiodokumentácie potrebnej na výkon inšpekčnej činnosti, ak ich použitie nezakazujú osobitné predpisy
 • nariadiť zachovanie zariadení, pracovísk, stavieb a objektov alebo ich častí v pôvodnom stave až do skončenia zisťovania alebo nariadiť zdokumentovanie stavu zariadení, pracovísk, stavieb a objektov alebo ich častí v čase výkonu inšpekčnej činnosti
 • nariadiť vykonanie meraní, kontrol, skúšok a iných úkonov potrebných na výkon inšpekčnej činnosti
 • ukladať opatrenia na odstránenie nedostatkov vrátane záväzných termínov na ich splnenie po prerokovaní zistených nedostatkov so štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo s osobou oprávnenou štatutárnym orgánom alebo s fyzickou osobou – držiteľom povolenia formou protokolu
 • odobrať preukaz o osobitnej odbornej spôsobilosti, ak u vybraného zamestnanca zistí také nedostatky v osobitnej odbornej spôsobilosti alebo v jeho činnosti, ktoré viedli k ohrozeniu alebo by mohli viesť k priamemu ohrozeniu jadrovej bezpečnosti, alebo odobrať preukaz o odbornej spôsobilosti, ak u lektora zistí také nedostatky v odbornej spôsobilosti alebo v jeho činnosti, ktoré viedli alebo by mohli viesť k nedostatočnej odbornej príprave vybraných zamestnancov držiteľov povolení

Aktualizácia: 15.11.2022