Medzinárodné organizácie a spolupráca

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) so sídlom vo Viedni je medzinárodná organizácia v rámci OSN, ktorá je celosvetovým kontaktným bodom pre spoluprácu v oblasti mierového využívania atómovej energie. Jej poslaním je podporovať výskum a vývoj pre mierové účely, vrátane výroby elektrickej energie, zabezpečovať výmenu vedecko-technických informácií, vyvíjať bezpečnostné štandardy a na ich základe podporovať dosiahnutie vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti, ako aj ochrany zdravia a životného prostredia pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia. Zavádza a administratívne vykonáva kontrolu záruk proti vojenskému zneužitiu jadrových materiálov. MAAE napomáha členským štátom pri vytváraní politiky využívania vedy a technológií pre mierové využívanie atómovej energie a navyše zabezpečuje pre členské štáty vypracovávanie nezávislých posudkov a hodnotení v oblasti jadrovej a radiačnej bezpečnosti. Nezastupiteľná je jej úloha v oblasti kontroly nešírenia jadrových zbraní. SR je členom MAAE od roku 1993. Spolupráca s MAAE je jednou z priorít v oblasti mierového využívania jadrovej energie. Významnou aktivitou MAAE je aj realizácia Programu technickej spolupráce. ÚJD SR je koordinátorom tejto spolupráce a zabezpečuje účasť odborníkov SR na odborných rokovaniach, seminároch, workshopoch, tréningových kurzoch a technických stretnutiach, koordinuje vypracovávanie odborných stanovísk a posudkov, odbornú pomoc expertov a dodávky zariadení. Ciele a prioritné oblasti smerovania technickej spolupráce medzi MAAE a Slovenskou republikou na obdobie 2022 – 2027 sú určené v dokumente Country Programme Framework.

Agentúra pre jadrovú energiu pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

Agentúra pre jadrovú energiu pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD/NEA) je medzivládna agentúra v oblasti mierového využívania jadrovej energie, ktorá uľahčuje spoluprácu medzi štátmi s vyspelou infraštruktúrou jadrových technológií v rámci úsilia o dosiahnutie čo najvyššej úrovne rozvoja v oblasti jadrovej bezpečnosti, jadrovej technológie, vedy, životného prostredia a jadrového práva. OECD/NEA pôsobí v rámci OECD a nachádza sa neďaleko Paríža. Členskými štátmi OECD/NEA sú v súčasnosti štáty z Európy, Severnej Ameriky, Južnej Ameriky, Ázie a Austrálie. Bola založená Radou Organizácie pre európsku hospodársku spoluprácu (právny predchodca OECD) vo februári 1958 ako Európska agentúra pre jadrovú energiu a jej názov bol zmenený v roku 1972 na Agentúru pre jadrovú energiu pri OECD odzrkadľujúc geografické rozšírenie jej členskej základne za hranice Európy.

Cieľom OECD/NEA je pomáhať svojim členským štátom pri udržiavaní a ďalšom rozvoji, prostredníctvom medzinárodnej spolupráce, vedeckých, technologických a právnych základov potrebných na bezpečné, environmentálne vhodné a hospodárne využívanie jadrovej energie na mierové účely. Poskytuje rešpektovateľné hodnotenia a vytvára spoločné chápanie kľúčových otázok pre prijímanie vládnych rozhodnutí týkajúcich sa politických rámcov jadrovej energie a pre širšie analýzy OECD v oblastiach, ako je energetika a trvalo udržateľný rozvoj nízkouhlíkových ekonomík. OECD/NEA poskytuje svojim členským štátom veľké množstvo odborných poznatkov z jadrovej oblasti na najvyššej úrovni a celosvetového významu. Členské štáty OECD/NEA spolupracujú medzi sebou na základe vzájomnej dôvery a porozumenia. Jej najväčším prínosom je hĺbka a kvalita aktivít zameraných na špecifické potreby jej členských štátov, flexibilita, schopnosť venovať sa najaktuálnejším otázkam v oblasti využívania jadrovej energie na mierové účely a metódy práce založené na vzájomnom porozumení a zdieľaní problémov medzi jej členskými štátmi. Pristúpenie Slovenskej republiky do OECD/NEA v roku 2002, čím sa stala jej členským štátom, znamená splnenie v tom čase platného Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky. Členstvo Slovenskej republiky v OECD/NEA prispieva k posilneniu medzinárodného postavenia Slovenskej republiky v prostredí bezpečného využívania jadrovej energie na mierové účely. Na základe § 29 ods. 2 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 245/2001 k návrhu na schválenie vstupu Slovenskej republiky do OECD/NEA je Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) gestorom spolupráce Slovenskej republiky s OECD/NEA a zabezpečuje plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z tohto členstva. Po vstupe Slovenskej republiky do OECD/NEA sa určení zástupcovia Slovenskej republiky aktívne zapájajú do práce OECD/NEA v Riadiacom výbore pre jadrovú energiu, vo všetkých jej stálych technických výboroch a vybraných pracovných a expertných skupinách. Predsedníčka Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky Marta Žiaková zastávala pozíciu podpredsedníčky Byra Riadiaceho výboru pre jadrovú energiu OECD/NEA od roku 2012 do roku 2015 a od januára 2016 je predsedníčkou Riadiaceho výboru pre jadrovú energiu OECD/NEA.

Slovenská republika sa zapája aj do práce vybraných spoločných projektov OECD/NEA, a to Halden Reactor Project (HRP), Thai Experiments on Mitigation Measures, and Source Term Issues to Support Analysis and Further Improvement of Severe Accident Management Measures (THEMIS) Project, Component Operational Experience, Degradation and Ageing Programme (CODAP), Cable Ageing Data and Knowledge (CADAK) Project, International Benchmarking Project on Fast-running Software Tools Used to Model Fission Product Releases during Accidents at Nuclear Power Plants (CNSC CAPS) a Co-operative Program for the Exchange of Scientific and Technical Information on Nuclear Installations Decommissioning Projects (CPD). Zoznam všetkých spoločných projektov OECD/NEA je uvedený priamo na webovom sídle OECD/NEA.

Organizácia Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBTO)

Zmluva o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: CTBT) bola prijatá 50. Valným zhromaždením OSN dňa 10. septembra 1996. Zmluva zakazuje všetky jadrové skúšky na Zemi (v atmosfére, pod zemou, vo vode). Napriek silnej medzinárodnej podpore Zmluva do dnešného dňa nevstúpila do platnosti. Pre nadobudnutie platnosti sa vyžaduje jej ratifikácia presne určenými 44 krajinami. Doteraz ju podpísalo 185 a ratifikovalo 170 krajín. Na vstup Zmluvy do platnosti je potrebné, aby ju ratifikovalo ešte 8 štátov – USA, India, Čína, Pakistan, KĽDR, Izrael, Egypt a Irán. India, Pakistan a KĽDR zatiaľ zmluvu ani nepodpísali. Po nadobudnutí platnosti CTBT vznikne Organizácia Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBTO). Do tej doby je zriadená Prípravná komisia CTBTO so sídlom vo Viedni, ktorá zabezpečuje pravidelné zasadnutia signatárskych krajín a podniká kroky v záujme čo najvčasnejšej ratifikácie zostávajúcimi štátmi. Členmi komisie sú všetky signatárske krajiny CTBT. Podstatnou náplňou práce komisie je budovanie tzv. verifikačného režimu Zmluvy, ktorý musí byť v čase nadobudnutia jej platnosti vybudovaný tak, aby bol schopný detegovať akýkoľvek jadrový výbuch vykonaný na ľubovoľnom mieste na Zemi. Verifikačný režim je postavený na troch základných pilieroch: medzinárodný monitorovací systém, medzinárodné dátové centrum a inšpekcie na mieste. Do dnešného dňa bolo dobudovaných 311 staníc a laboratórií po celom svete (rádionuklidové, seizmické, hydroakustické a infrazvukové), z celkového plánovaného počtu 337. Verifikačný režim je v súčasnosti dobudovaný na približne 90 % a v prípade akéhokoľvek jadrového výbuchu uskutočneného na Zemi zašle na základe zozbieraných a vyhodnotených dát signatárskym krajinám informácie o lokalizácii, magnitúde, čase a hĺbke výbuchu v priebehu niekoľkých hodín. Vláda SR ratifikovala CTBT dňa 3. marca 1998 a uložila ÚJD SR zabezpečiť (v zmysle článku III Zmluvy) vykonávanie funkcie Národného orgánu pre styk so CTBTO. V spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvom obrany SR, Slovenskou akadémiou vied a ďalšími orgánmi a organizáciami sú priebežne zabezpečované úlohy vyplývajúce zo zasadnutí Prípravnej komisie a z rokovaní jej pracovných skupín. SR sa dlhodobo angažuje predovšetkým v oblasti inšpekcií na mieste – do dnešného dňa bolo na našom území realizovaných deväť medzinárodných poľných cvičení, testov a kurzov budúcich inšpektorov CTBTO. V tejto súvislosti bola dňa 18. novembra 2015 podpísaná a dňa 12. augusta 2016 nadobudla platnosť dvojstranná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Prípravnou komisiou Organizácie Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok o vzájomnej spolupráci pri výcviku a realizácii činností komisie týkajúcich sa inšpekcií na mieste. V najbližšom období sa bude SR usilovať o hostenie regionálneho integrovaného cvičenia pre budúcich inšpektorov CTBT (cvičenie je naplánované na rok 2023).

VVER Fórum

ÚJD SR je členom Fóra štátnych dozorov nad jadrovou bezpečnosťou krajín prevádzkujúcich jadrové elektrárne typu VVER a patrí k zakladajúcim členom tejto asociácie. Fórum bolo založené v roku 1993 podpisom Memoranda o spolupráci štátnych dozorov krajín prevádzkujúcich jadrové reaktory typu VVER a jeho cieľom je podpora zvyšovania úrovne jadrovej bezpečnosti a ochrany pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia. Je platformou na výmenu informácií a skúseností v uvedenej oblasti a členovia sa stretávajú v pravidelných ročných intervaloch. Na riešenie dielčích otázok sú v rámci Fóra vytvárané pracovné skupiny

NERS

ÚJD SR je členom asociácie pod názvom Sieť dozorov s malým jadrovým programom (NERS) od roku 1998. NERS je medzinárodná organizácia, ktorá združuje dozory nad jadrovou a radiačnou bezpečnosťou štátov s malým jadrovým programom a je fórom na výmenu informácií a skúseností v oblasti dohľadu nad jadrovou a radiačnou bezpečnosťou. Členmi NERS sú dozorné orgány Argentíny, Belgicka, Českej republiky, Fínska, Južnej Afriky, Maďarska, Holandska, Pakistanu, Slovenskej republiky, Slovinska a Švajčiarska. Členovia NERS sa stretávajú pravidelne v ročných intervaloch a diskutujú otázky spoločného záujmu.

WENRA (Western European Nuclear Regulators)

WENRA je nezávislé združenie európskych národných jadrových dozorov zamerané na vytvorenie, implementáciu a šírenie harmonizovaných modelových úrovní jadrovej bezpečnosti. Momentálne má 18 riadnych členov vrátane ÚJD SR. Okrem riadnych členov sa na aktivitách WENRA podieľajú aj dozorné orgány iných krajín (so štatútom pridruženého člena, príp. pozorovateľa). Poslaním združenia WENRA je spolupráca dozorov na zvyšovaní a harmonizovaní jadrovej bezpečnosti. ÚJD SR aktívne pracuje v dvoch pracovných skupinách (PS) – PS pre harmonizáciu požiadaviek na bezpečnosť jadrových reaktorov a PS pre harmonizáciu požiadaviek na bezpečnosť nakladania s rádioaktívnym odpadom a vyraďovania JZ z prevádzky.

PS pre harmonizáciu požiadaviek na bezpečnosť jadrových reaktorov

Cieľom pracovnej skupiny je neustále zvyšovanie bezpečnosti jadrových reaktorov a znižovanie nepotrebných rozdielov v bezpečnostných štandardoch členských štátov. PS v rámci svojej činnosti vytvorila bezpečnostné referenčné úrovne (BRÚ) pre existujúce jadrové elektrárne. Tieto požiadavky sa členské krajiny zaviazali implementovať do svojho dozorného rámca. Na základe nových skúseností a poznatkov prešlo pôvodné vydanie BRÚ z roku 2006 viacerými revíziami. Najvýznamnejšou revíziou bolo vydanie BRÚ z roku 2014. Ich implementácia do dozorného rámca podlieha pravidelnému vyhodnocovaniu. Najnovšou revíziou je vydanie BRÚ s označením 2020 vydané vo februári 2021.
Okrem bezpečnostných požiadaviek pre existujúce jadrové elektrárne sa PS začala zaoberať aj problematikou bezpečnosti nových jadrových elektrární.

PS pre harmonizáciu požiadaviek na bezpečnosť nakladania s rádioaktívnym odpadom a vyraďovania JZ z prevádzky

Cieľom pracovnej skupiny je harmonizácia národnej legislatívy s referenčnými úrovňami, ktoré boli postupne vypracované pre nasledovné oblasti:

  • skladovanie RAO a VJP
  • vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky
  • ukladanie RAO
  • spracovanie RAO

Skladovanie RAO a VJP
Už v roku 2012 počas 29. plenárneho zasadnutia podskupiny bolo konštatované, že Slovenská republika je plne v súlade so všetkými referenčnými úrovňami pre skladovanie RAO a VJP. Bližšie informácie je možné nájsť v časti II dokumentu „The Storage Report (v2.2)“.

Vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky
Následne v roku 2013 dosiahla Slovenská republika plný súlad aj so všetkými referenčnými úrovňami pre vyraďovanie JZ z prevádzky. Bližšie informácie je možné nájsť v časti III dokumentu „Decommissioning Safety Reference Levels Report (v2.2)“.

Ukladanie RAO
Posudzovanie úrovne harmonizácie národnej legislatívy s referenčnými úrovňami pre ukladanie prebehlo v roku 2021. Predbežne zo 108 referenčných úrovní pre ukladanie RAO je Slovenská republika plne v súlade so 105 referenčnými úrovňami a pre 3 referenčné úrovne (Di-31, Di-52, Di-69) je potrebné vypracovať národný akčný plán pre ich úplnú harmonizáciu.

Spracovanie RAO
Posledný set referenčných úrovní pre spracovanie RAO bol publikovaný v roku 2018. Tvorí ho 71 referenčných úrovní. Posudzovací proces je naplánovaný na 47. plenárne zasadnutie WGWD (marec 2022). Následne sa vypracuje národný akčný plán pre úplnú implementáciu referenčných úrovní pre spracovanie RAO.

Aktualizácia: 08.11.2021