Podklady pre zverejnenie – doručenie

Dovoľujeme si týmto informovať účastníkov konania a širokú verejnosť, že dňa 08.02.2022 nastala fikcia doručenia Výzvy na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne návrhu jeho doplnenia podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku pred vydaním druhostupňového rozhodnutia pre uvádzanie do prevádzky jadrového zariadenia Mochovce 3. blok a súvisiace konania. Týmto […]

Výzva na predkladanie návrhov projektov – Program technickej spolupráce MAAE na roky 2024 – 2025

V súvislosti s Programom technickej spolupráce Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) na obdobie 2024 – 2025 boli zverejnené usmernenia k príprave národných alebo regionálnych projektov (Guidelines for the Planning and Design of the IAEA 2024 – 2025 Technical Cooperation Programme). Program technickej spolupráce MAAE je zameraný na budovanie a posilnenie odborných a inštitucionálnych kapacít […]

Podpísanie dohody o vzájomnej spolupráci ÚJD SR s Právnickou a Prírodovedeckou fakultou UK

Predsedníčka ÚJD SR Ing. Marta Žiaková, CSc. a dekani Právnickej fakulty a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. a prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. podpísali dňa 31. januára 2022 dohodu o vzájomnej spolupráci ÚJD SR a oboch fakúlt. Dohoda formálne upravuje vzájomnú spoluprácu, a to najmä v oblasti akademického skúmania […]

MO34 – podklady pre vydanie druhostupňového rozhodnutia 3. blok – zverejnenie

ÚJD SR oznamuje zainteresovanej verejnosti, že dňa 24. januára 2022 zverejnil výzvu na vyjadrenie sa k podkladom k návrhu rozhodnutia druhostupňového orgánu a k doručeným rozkladom pre uvádzanie jadrového zariadenia Mochovce 3. blok do prevádzky a súvisiace konania. Výzva sa doručuje verejnou vyhláškou účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti, pričom fikcia doručenia nastane 8. februára […]

Termín 6. konferencie ENSREG je už známy

Pôvodne sa v poradí šiesta Európska konferencia o jadrovej bezpečnosti mala konať ešte v roku 2021. Kvôli pandemickým obmedzeniam bol termín konferencie presunutý na 20. až 21. júna 2022. Konferencia v Bruseli bude pod záštitou Skupiny európskych dozorov nad jadrovou bezpečnosťou (ENSREG) v spolupráci s Európskou komisiou. Jedným z kľúčových cieľov konferencie je zhodnotiť jadrovú […]

Spustenie nového webového sídla

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky dňa 28.09.2021 spustil nové webové sídlo, ktoré po obsahovej a formálnej stránke spĺňa najnovšie platné požiadavky a štandardy pre informačné systémy štátnej správy. Grafickým a intuitívnym dizajnom a prehľadnou formou poskytuje informácie pre širokú verejnosť. Webové sídlo zabezpečuje dostupnosť informácií aj pre znevýhodnených návštevníkov prostredníctvom optimalizácie tzv. BlindFriendly. Nové webové […]

Začala sa 65. generálna konferencia MAAE

V poradí 65. generálna konferencia Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) sa koná vo Viedni od 20. do 24. septembra 2021 vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu v hybridnom formáte – kombináciou fyzických rokovaní a online prenosov. Generálny riaditeľ MAAE Rafael M. Grossi v otváracom prejave vyzdvihol záväzky agentúry pokračovať vo verifikačných aktivitách s cieľom zabrániť […]

Následná Pre-OSART misia MAAE v EMO3

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu vo Viedni informovala na svojich stránkach o priebehu a prvých záveroch následnej misie medzinárodného tímu expertov, ktorá v dňoch 6. – 10. 9. 2021 skúmala pripravenosť 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce na uvedenie do prevádzky. Následná misia preverovala plnenie odporúčaní misie, ktorá sa konala v decembri 2019. Kompletná správa z […]

MO 34 – Odvolanie proti povoleniu pre 3. blok, postúpenie spisu na rozklad

28.05.2021 bolo Úradu jadrového dozoru SR elektronicky doručené odvolanie jedného z účastníkov konania proti rozhodnutiu ÚJD SR č. 156/2021. Dňa 11.06.2021 ten istý účastník konania elektronicky doručil ÚJD SR doplnenie odvolania proti rozhodnutiu ÚJD SR č. 156/2021. Podľa § 57 ods. 1 správneho poriadku správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže o odvolaní rozhodnúť sám, […]

MO 34 – Vydanie rozhodnutia č. 156/2021

ÚJD SR VYDAL POVOLENIE NA UVÁDZANIE 3. BLOKU MO 3, 4 DO PREVÁDZKY ÚJD SR informuje, že po overení splnenia všetkých technických a legislatívnych požiadaviek, vydal dnes 13.05.2021 povolenie pre uvádzanie 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky, ako aj súvisiace povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom a na predčasné užívanie […]