Aktuality

Politika, zásady a stratégia bezpečného využívania jadrovej energie na Slovensku – materiál na pripomienkovanie

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 221/2024 zo dňa 17. 4. 2024 poverila predsedníčku Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) predložiť “Politiku, zásady a stratégiu bezpečného využívania jadrovej energie v Slovenskej republike”. V súlade s predmetným uznesením ÚJD SR vypracoval návrh dokumentu Politika, zásady a stratégia bezpečného využívania jadrovej energie v Slovenskej republike,

Berúc do úvahy požiadavku občianskej spoločnosti zvyšovať participáciu verejnosti v procesoch tvorby verejných politík je pripravený materiál zverejnený na webovom sídle ÚJD SR s cieľom zapojenia širokej odbornej a laickej verejnosti do diskusie k predmetnému materiálu. Podnety a pripomienky k predloženému materiálu je možné zaslať ÚJD SR prostredníctvom elektronickej schránky na portáli ÚPVS alebo emailom na adresu info@ujd.gov.sk v termíne do 20. 7. 2024.

Aktualizácia: 01.07.2024