Aktuality

Misia ARTEMIS posúdila nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v SR

V dňoch 12. až 22. februára 2023 Slovenská republika hostila po prvýkrát misiu ARTEMIS, ktorá je službou Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) pre členské krajiny. Cieľom misie ARTEMIS bolo medzinárodné posúdenie vnútroštátnej politiky a vnútroštátneho programu nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnymi odpadmi, vyraďovania jadrových zariadení a remediácie.

Misijný tím MAAE tvorili šiesti renomovaní experti z oblasti nakladania s VJP a RAO, dozoru nad jadrovou bezpečnosťou, prevádzkovania a výstavby úložísk pre VJP a pre RAO z Juhoafrickej republiky, Litvy, Nemecka, Spojeného kráľovstva, Švajčiarska a Švédska. Priebeh misie zabezpečovali koordinátori z MAAE a prítomný bol tiež pozorovateľ z Európskej komisie.

Misia sa uskutočnila v nadväznosti na misiu IRRS, ktorá v septembri 2022 posúdila dozorný rámec pre jadrovú a radiačnú bezpečnosť v SR. Hlavným organizátorom misie za slovenskú stranu bol Národný jadrový fond, zapojení boli tiež experti z posudzovanej oblasti z Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva dopravy SR, Úradu jadrového dozoru SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a tiež zástupcovia držiteľov povolení zo spoločností Slovenské elektrárne, a. s. a Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.

Členovia misie ARTEMIS

Misia ARTEMIS hodnotila súlad slovenského stavu s bezpečnostnými štandardmi MAAE na základe podkladov a dokumentov, ktoré SR poskytla členom misie v procese príprav a následne na základe prezentácií a odborných diskusií počas misie samotnej. V rámci programu misie členovia misijného tímu navštívili areál JAVYS, a. s., v Jaslovských Bohuniciach so zameraním na vyraďovanie jadrovej elektrárne V1 a proces nakladania s RAO na spracovateľských technológiách.

Výsledky misie sú zhrnuté v záverečnej správe. Správa oceňuje vysoký štandard infraštruktúry pre manažment RAO z vyraďovania jadrových zariadení, zároveň formuluje pre SR a jednotlivé zapojené organizácie viaceré odporúčania a návrhy pre ďalšie zlepšenia, najmä v oblasti prípravy hlbinného úložiska pre vysokoaktívne rádioaktívne odpady. V nasledujúcom období by mali odporúčania byť zohľadnené v akčnom pláne a stať sa súčasťou vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR. Správa bude po redakčných úpravách zverejnená na webovej stránke MAAE, následne aj

Aktualizácia: 03.03.2023