Aktuality

MO 34 – Prerušenie správneho konania

Po predbežnom vyhodnotení dokumentácie súvisiacej so žiadosťou SE, a. s. o vydanie povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia Mochovce 3.a 4. blok do prevádzky. SE, a. s. súčasne v žiadosti požiadali o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby, vydanie povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom a o povolenie na nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadení, pristúpil úrad k obsahovému hodnoteniu predloženej dokumentácie.

Úrad hodnotil najmä súlad obsahu dokumentácie s požiadavkami legislatívnych predpisov. Pri hodnotení dokumentácie postupoval úrad v úzkej súčinnosti so žiadateľom.

Výsledkom hodnotenia sú pripomienky úradu k dokumentácii, vrátane vecných pripomienok účastníkov konania, ktoré musí žiadateľ odstrániť, resp. musí svoje podanie doplniť.

Z vyššie uvedeného dôvodu vydal Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky dňa 28.8.2017 rozhodnutie (rozhodnutie č. 334-2017), ktorým prerušil správne konanie vo veci vydania povolení v súvislosti s dostavbou jadrovej elektrárne Mochovce 3. a 4. blok.

Hlavným dôvodom prerušenia správneho konania sú nedostatky podania, ktoré sú vyvolané stavom pripravenosti jadrového zariadenia MO34 na vykonanie požadovaných skúšok a zdokumentovanie ich výsledkov.

Úrad bude pokračovať v jednotlivých správnych konaniach, ak účastník konania v určenej lehote v plnom rozsahu odstráni všetky nedostatky jednotlivých podaní, ktoré sú uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Zoznam identifikovaných nedostatkov bude zverejnený na webovom sídle úradu a bude sa priebežne aktualizovať (budú sa doplňovať údaje o postupnom odstraňovaní nedostatkov).

Aktualizácia: 27.09.2021