Aktuality

MO 34 – Záverečné hodnotenie horúcej hydroskúšky 3. bloku JE MO34

Horúca hydroskúška 3. bloku JE Mochovce 3, 4 (MO34) bola zrealizovaná od 21.12.2018 do 15.03.2019. Počas horúcej hydroskúšky boli reaktor a jeho chladiace okruhy nahriate na prevádzkovú teplotu 260 °C a natlakované na 12,2 MPa. Na záver bol celý primárny okruh vychladený a odtlakovaný. Boli otestované najdôležitejšie technologické zariadenia bloku: reaktor (bez jadrového paliva, so zavezenými imitátormi palivových kaziet), chladiaci okruh reaktora (hlavné cirkulačné čerpadlá, parogenerátory, kompenzátor objemu a iné), bezpečnostné systémy pre chladenie aktívnej zóny reaktora (hydroakumulátory, čerpadlá, ktoré dodávajú vodu na chladenie aktívnej zóny reaktora) a zariadenia, ktoré slúžia na bezpečné vychladenie reaktora. Súčasťou horúcej hydroskúšky bola aj pevnostná tlaková skúška reaktora a primárneho okruhu na tlak 19,2 MPa. Takáto skúška sa vykonáva iba jediný raz počas celej životnosti jadrového bloku, v ďalšej prevádzke je skúšobný tlak pre overenie pevnosti 16,8 MPa, normálny prevádzkový tlak je 12,2 MPa.

Horúca hydroskúška bola dvakrát prerušená (od 18.01. do 07.02. a od 21.02. do 25.02.) z dôvodov, ktoré priamo nesúviseli so skúšaným zariadením. V oboch prípadoch bola príčinou prerušenia kolízia dokončovacích stavebných prác s testami horúcej hydroskúšky.

Inšpektori ÚJD SR kontrolovali počas celej horúcej hydroskúšky vykonávanie testov zariadení a systémov a splnenie ich kritérií úspešnosti priamo na mieste. Slovenské elektrárne predkladali inšpektorom ÚJD SR v Mochovciach predbežné vyhodnotenie úspešnosti vykonaných testov po ukončení jednotlivých podetáp horúcej hydroskúšky (týchto podetáp bolo spolu 5) a predbežné vyhodnotenie celej horúcej hydroskúšky krátko po jej ukončení. Záverečnú správu predložili Slovenské elektrárne inšpektorom ÚJD SR v prvej polovici júna.

Zo získaných poznatkov z priebehu horúcej hydroskúšky, z predložených protokolov o výsledkoch testov a predbežného a záverečného vyhodnotenia horúcej hydroskúšky vyplýva nasledovné:

Všetky plánované testy boli vykonané.
– Počas horúcej hydroskúšky nebola vzduchotechnika hermetickej zóny nastavená v očakávanej konfigurácii. Príčinou bolo to, že špecialisti Slovenských elektrární nedocenili vplyv nedokončenia niektorých stavebných úprav vnútri hermetickej zóny na prevádzku vzduchotechniky. Preto nebolo možné získať spoľahlivé údaje o teplotách v hermetickej zóne a dostatočne preukázať, aké budú tieto teploty počas normálnej prevádzky bloku. Z uvedeného dôvodu Slovenské elektrárne navrhli zopakovať náhrev primárneho okruhu z 20 °C na 260 °C a jeho opätovné vychladenie. ÚJD SR tento návrh akceptoval. Opakovaný náhrev a dochladzovanie bloku budú vykonané ako súčasť rozšírenej revízie 3. bloku a vzhľadom k jeho rozsahu nie je možné hovoriť o opakovanej horúcej hydroskúške ako celku. ÚJD SR bude o priebehu opakovaného náhrevu 3. bloku informovať na svojom webovom sídle.

Pozn.: Hermetická zóna je tvorená miestnosťami, v ktorých sú umiestnené základné technologické zariadenia bloku (reaktor, parogenerátory, hlavné cirkulačné čerpadlá, kompenzátor objemu a iné). Najdôležitejšou funkciou hermetickej zóny je vytvárať bariéru pre zabránenie úniku aktivity do okolia pri únikoch z chladiaceho okruhu reaktora v podmienkach havarijnej prevádzky. Veľká väčšina opatrení zo stres testov po havárii v elektrárni Fukušima v Japonsku (2011) bola zameraná práve na zvýšenie spoľahlivosti a robustnosti tejto bariéry. Hermetická zóna je poslednou a najdôležitejšou bariérou, ktorá oddeľuje reaktor a jeho systémy od životného prostredia. Vzduchotechnické systémy vytvárajú počas normálnej prevádzky bloku v hermetickej zóne podtlak oproti vonkajšej atmosfére. Okrem toho, vzduchotechnické systémy chladia vzduch v hermetickej zóne. Správne fungovanie hermetickej zóny vrátane vzduchotechnických systémov má nezastupiteľnú úlohu pre bezpečnú prevádzku bloku.

Inšpektori ÚJD SR požiadali Slovenské elektrárne o podrobnejšiu analýzu výsledkov niektorých testov, ktoré boli zrealizované počas horúcej hydroskúšky 3. bloku. Dôvody pre vykonanie takýchto analýz boli nasledovné:

– Podmienky počas horúcej hydroskúšky sa v niektorých aspektoch odlišovali od normálnej prevádzky bloku. Dôvody pre tieto odlišnosti boli objektívne (napr. aktívna zóna reaktora bola zavezená imitátormi palivových kaziet a nie skutočným jadrovým palivom), ale i súvisiace s nedokončením niektorých prác na bloku (napr. nedokončené stavebné práce v hermetickej zóne, ktoré v konečnom dôsledku ovplyvnili režim odvodu tepla z nej vzduchotechnickými systémami).
– Namerané a zaznamenané parametre počas niektorých skúšok si vyžadovali podrobnejšie vyhodnotenie. Predmetom hodnotenia bolo najmä to, či je celý súbor parametrov dostatočný pre úplné preukázanie správnej prevádzky daného systému, resp. správneho priebehu daného testu.

Slovenské elektrárne predložili na ÚJD SR požadované podrobné analýzy. Inšpektori ÚJD SR vykonali ich hodnotenie a ÚJD SR na základe tohto hodnotenia:

akceptoval výsledok testu systému pre dochladzovanie bloku po seizmickej udalosti (zemetrasení). Predmetom požadovanej analýzy bola skutočnosť, že dosiahnutá rýchlosť dochladzovania bloku bola v určitom rozsahu teplôt primárneho okruhu o niečo vyššia, ako uvádzal program testu. Analýza SE presvedčivo preukázala, že príčinou bola objektívna odlišnosť podmienok horúcej hydroskúšky od podmienok budúcej prevádzky bloku, na ktoré je systém pre dochladzovanie po seizmickej udalosti dimenzovaný – aktívna zóna reaktora nebola zavezená skutočným palivom, ale iba jeho imitátormi. Z uvedeného dôvodu bola bilancia produkovanej a odvádzanej tepelnej energie počas testu iná, ako je očakávaná počas budúcej prevádzky bloku (chýbal tzv. zvyškový výkon aktívnej zóny). Táto skutočnosť viedla k miernemu prevýšeniu trendu vychladzovania primárneho okruhu (blok sa vychladzoval o niečo rýchlejšie ako požadoval program testu). Test však preukázal plnú funkcionalitu systému pre dochladzovanie bloku po seizmickej udalosti a jeho dostatočné dimenzovanie. Analýza SE bude priložená k protokolu o výsledkoch testu ako zdôvodnenie príčiny prevýšenia trendu vychladzovania nad požadovaný programom.
neakceptoval výsledok testu prietoku technickej vody dôležitej cez chladič sprchového systému v režime „veľký únik“. Počas testu bol dosiahnutý prietok technickej vody dôležitej cez chladič o niečo nižší, ako sú stanovené kritériá úspešnosti. Príčinou bol vyšší parazitný prietok cez iné spotrebiče technickej vody dôležitej. ÚJD SR nariadil test počas opakovaného náhrevu zopakovať v podmienkach identických s normálnou prevádzkou systému technickej vody dôležitej.
neakceptoval spôsob dokladovania výsledkov skúšky automatiky zaťažovania dieselgenerátorov. Skúšky automatiky zaťažovania dieselgenerátov boli vykonané pri teplote primárneho okruhu pod 140 °C i nad 140 °C. Všetky pohony, ktoré sú súčasťou programu automatického zaťažovania dieselgenerátorov, boli uvedené do prevádzky bez závad a dieselgenerátory pracovali v danom režime automatického postupného zaťažovania spoľahlivo. Neboli však v dostatočnej kvalite zosnímané niektoré elektrické parametre, ktoré by preukázali správnu prevádzku automatického regulátora zaťaženia dieselgenerátorov a jeho systému budenia (najmä pokles napätia a zmena frekvencie dieselgenerátorov okamžite po pripojení záťaže). Zosnímanie takýchto parametrov si vyžaduje inštaláciu neštandardnej meracej aparatúry, ktorá je schopná zaznamenať stovky údajov za sekundu. ÚJD SR požiadal o zopakovanie skúšky automatiky zaťažovania dieselgenerátorov s takouto meracou aparatúrou.

Pozn.: dieselgenerátory patria medzi najvýznamnejšie bezpečnostné systémy bloku. Pri strate vlastných i vonkajších zdrojov elektrického napájania sa uvádzajú automaticky do činnosti a zabezpečujú napájanie dôležitých systémov a zariadení bloku elektrickou energiou. Správna a spoľahlivá činnosť dieselgenerátorov má mimoriadny význam pre zabezpečenie plnenia dôležitých bezpečnostných funkcií.

požiadal o vypracovanie správy o validácii systému automatických ochrán reaktora a systému zaistenia bezpečnosti (SZB, resp. ESFAS) na základe podrobného dokumentovania ich činnosti pri zmenách technologických parametrov, ktoré sú očakávané počas opakovaného náhrevu a dochladzovania (zmena teploty primárneho okruhu od cca 50 °C na 260 °C, zmena tlaku v primárnom okruhu z atmosférického na 12,2 MPa, resp. až 16,8 MPa počas tlakovej skúšky).
požiadal o vykonanie validácie správnosti prevádzkových predpisov pre 3. blok. Horúca hydroskúška bola vykonaná podľa zvláštneho programu. Opakovaný náhrev a vychladzovanie 3. bloku budú na základe požiadavky ÚJD SR vykonané podľa prevádzkových predpisov, ktoré budú iba v minimálnej miere upravené na odlišné podmienky oproti normálnej prevádzke.

Z priebežných výsledkov rozšírenej revízie vyplýva, že počas opakovaného náhrevu a dochladzovania bloku bude treba zopakovať tlakovú skúšku primárneho okruhu s tlakom v primárnom okruhu 16,8 MPa. Dôvodom je výmena jedného elektroohrievača kompenzátora objemu, pretože počas rozšírenej revízie bol zistený jeho nevyhovujúci elektroizolačný stav.

Momentálne prebieha na 3. bloku Mochovce rozšírená revízia zariadení 3. bloku podľa programu posúdeného ÚJD SR. Počas rozšírenej revízie boli vykonané všetky predpísané kontroly systémov a zariadení, ktorých cieľom bolo posúdiť ich stav po horúcej hydroskúške a pred zavezením paliva do reaktora. Súčasťou rozšírenej revízie je však i odstraňovanie veľkého počtu nedorobkov a nedostatkov z montáže zariadení 3. bloku a z ich skúšok. Práve táto činnosť je spolu s opakovaným náhrevom a dochladzovaním bloku limitujúca z hľadiska termínu dokončenia rozšírenej revízie.

ÚJD SR opakovane vyjadroval nespokojnosť s veľkým počtom nedorobkov a nedostatkov na 3. bloku MO34. Vzhľadom k tomu, že by sa mohol prejaviť synergický efekt väčšieho počtu zdanlivo nesúvisiacich menších nedostatkov, čo by potenciálne spôsobilo komplikácie počas uvádzania bloku do prevádzky, ÚJD SR zdôrazňuje, že nepovolí zavezenie jadrového paliva do reaktora a začiatok uvádzania 3. bloku do prevádzky bez ich odstránenia.

Aktualizácia: 28.09.2021