Aktuality

MO34 – Začiatok správneho konania

Dňa 12.12.2016 doručili zástupcovia SE, a. s., na Úrad jadrového dozoru SR žiadosť o vydanie povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia Mochovce 3. a 4. blok do prevádzky. SE, a. s. súčasne v žiadosti požiadali o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby, vydanie povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom a o povolenie na nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadení.

K žiadosti bola priložená príslušná dokumentácia, ktorá obsahuje 377 príloh.

Úrad jadrového dozoru SR začal vo veci vydania príslušných povolení správne konanie a informoval dotknuté orgány štátnej správy. Úrad o tejto skutočnosti tiež informoval všetkých potenciálnych účastníkov konania (verejnosť, ktorá má záujem zapojiť sa do konania) prostredníctvom verejnej vyhlášky.

Úrad jadrového dozoru SR overí úplnosť dokumentácie v zmysle legislatívnych požiadaviek a následne začne proces jej hodnotenia.

Za účelom nazerania do spisu bude dokumentácia pre ďalších účastníkov konania pripravená v časovom rozsahu asi 2 mesiace, pretože v zmysle atómového zákona je potrebné z dokumentácie odstrániť citlivé informácie.

Lehota na vydanie rozhodnutia Úradu jadrového dozoru SR v uvedenej veci je podľa atómového zákona 6 mesiacov po úplnom doručení dokumentácie k žiadosti.

Dokumenty potvrdzujúce pripravenosť zariadenia k uvádzaniu do prevádzky budú na úrad doručované postupne tak, ako budú ukončované testy zariadení. Termín vydania rozhodnutia, ktorým úrad povolí zavezenie paliva do reaktora takto závisí od časovej postupnosti a úspešnosti testov spúšťania.

Aktualizácia: 27.09.2021