Aktuality

MO 34 – Termín ohliadky objektov 3. bloku a jej organizácia

Termín miestnej ohliadky objektov 3. bloku jadrového zariadenia MO34 a podrobnosti k jej organizácii

Dátum konania: 27.11.2019

Miesto konania: Infocentrum Energoland
Atómové elektrárne Mochovce
935 39 Mochovce

Čas začiatku: 9:00 hod

Podrobnosti k organizácii miestnej ohliadky:

1. Každý účastník konania vo veci žiadosti spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s., o vydanie povolenia na predčasné užívanie objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 3. bloku (správne konanie č. 2.3), ktorý sa chce zúčastniť miestnej ohliadky (ďalej len “účastník konania”) vyplní formulár “Žiadosť o povolenie vstupu osoby do SE-EMO, MO34 NÁVŠTEVA” (ďalej len “formulár”), priložený v závere tohto oznámenia.

Upresnenia k vyplneniu formulára:
Účastník konania vyplní iba kolónky v druhej časti formulára “Vyplní vstupujúca osoba” a to nasledovne: “Meno a priezvisko vstupujúcej osoby”, “Rodné číslo*/číslo OP (pasu)”, “Bydlisko”, “Zamestnávateľ” (iba pre zástupcov právnických osôb).
Účastník konania sa v tejto etape nepodpíše v spodnej časti formulára – formulár sa podpisuje krátko pred vstupom do jadrového zariadenia na pracovisku fyzickej ochrany spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s.
Formulár je možné vyplniť elektronicky alebo vytlačiť a vyplniť ručne.

2. Vyplnený formulár účastník konania zašle elektronicky na mailovú adresu info@ujd.gov.sk.
Ak účastník konania vyplnil formulár listinne (ručne), pošle na uvedenú mailovú adresu sken vyplneného formulára.

Takto vyplnené formuláre Žiadosti o povolenie vstupu osoby do SE-EMO NÁVŠTEVA je potrebné zaslať na stanovenú mailovú adresu najneskôr do 12.11.2019.
Na formuláre odoslané po tomto termíne úrad nebude prihliadať a nebude ich akceptovať.

ÚJD SR obratom (najneskôr v prvý nasledujúci pracovný deň po doručení vyplneného formulára) potvrdí mailom účastníkovi konania jeho prijatie mailom a prepošle ho spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s.

3. Vyplnený formulár podľa bodu 1 si účastník konania prinesie v listinnej podobe so sebou 27.11.2019 na Miesto konania (Infocentrum Energoland), kde bude formulár vyplnený zodpovedným zamestnancom spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s., a podpísaný účastníkom konania i zodpovedným zamestnancom spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s.

4. Každý účastník konania je povinný mať pri sebe doklad totožnosti (občiansky preukaz, pas), ktorým preukáže svoju totožnosť na pracovisku fyzickej ochrany spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. Ak účastníci konania vystupujú v mene právnických osôb, sú povinné predložiť poverenie príslušnej právnickej osoby na jej zastupovanie počas ohliadky.

5. Každý účastník konania je povinný absolvovať pred vstupom do jadrového zariadenia krátke školenie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (zameranie školenia: Bezpečnosť, Ochrana pred požiarmi, Ochrana životného prostredia, Havarijná pripravenosť) a platných pravidiel pre pohyb v jadrovom zariadení. Školenie zabezpečia na to kvalifikovaní zamestnanci spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. Na záver školenia účastník konania absolvuje krátky test z predmetu školenia a potvrdí svojim podpisom, že toto školenie absolvoval a že sa zaväzuje dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pravidlá pre pohyb v jadrovom zariadení, z ktorých bol preškolený.

6. Každý účastník konania je povinný mať so sebou ochranné pracovné pomôcky v nasledujúcom rozsahu:

  • certifikovaná ochranná prilba s fixačným pásikom podľa EN 397
  • ochranné okuliare v zmysle EN 166, EN 170
  • bezpečnostná obuv so spevnenou špičkou
  • pracovný odev s reflexnými prvkami, ak pracovný odev nemá reflexné prvky – navyše reflexnú vestu
  • chrániče sluchu

Účastníci sú povinní splniť úspešne všetky uvedené požiadavky, v opačnom prípade im nebude umožnený vstup na stavbu z dôvodu zachovania ich vlastnej bezpečnosti.

Upozorňujeme, že v čase konania ohliadky môže byť nepriaznivé počasie, ktorému môžu byť účastníci konania vystavení aj dlhšiu dobu počas presunov medzi jednotlivými objektmi 3. bloku. Tejto skutočnosti je potrebné sa prispôsobiť vhodným oblečením.

Program miestnej ohliadky:

1. Dokončenie vyplnenia formulárov “Žiadosť o povolenie vstupu do SE-EMO, MO34 NÁVŠTEVA” na pracovisku fyzickej ochrany SE, overenie totožnosti účastníkov konania.
2. Školenie z bezpečnosti a ochrany práce a pravidiel pohybu v jadrovom zariadení.
3. Prezentácia všeobecného rozsahu pre všetky stavebné objekty.
4. Prezentácia plánu miesta ohliadky.
5. Ohliadka stavby.
6. Záverečné vyhodnotenie.

Žiadosť o povolenie vstupu do SE-EMO vo formáte .pdf.

Aktualizácia: 28.09.2021