Aktuality

MO 34 – Odstránenie nedostatkov v dokumentácii

Úrad jadrového dozoru prerušil správne konanie vo veci žiadosti SE o vydanie povolenia na uvádzanie MO34 do prevádzky a súvisiacich povolení rozhodnutím číslo 334/2017 a zároveň ním stanovil podmienky pre pokračovanie konania – odstránenie presne špecifikovaných nedostatkov z dokumentácie. Pre odstránenie týchto nedostatkov stanovil úrad termín najneskôr do 15.2.2018.

SE postupne predkladali na úrad dokumentáciu správneho konania s odstránenými nedostatkami a úrad priebežne hodnotil správnosť a úplnosť odstránenia nedostatkov. Výsledok hodnotenia úradu je, že nedostatky v dokumentácii správneho konania sú odstránené v požadovanom rozsahu a v stanovenom termíne.

Odstránenie nedostatkov v dokumentácii však neznamená, že správne konanie pokračuje.

Pre pokračovanie v konaní je potrebné dosiahnutie primeranej pripravenosti zariadenia MO34, požiadavky na ktorú sú definované v rozhodnutí úradu č. 334/2018 spolu s termínmi ich najneskoršieho dosiahnutia.

Správne konanie vo veci vydania povolenia na uvádzanie MO34 do prevádzky je stále prerušené. Pokračovať bude až po dokladovaní požadovanej pripravenosti zariadenia MO34 na uvádzanie do prevádzky.

Aktualizácia: 27.09.2021