Aktuality

Uplynutie lehoty na vyjadrenie sa k podkladom k druhostupňovému rozhodnutiu k JZ Mochovce 3. blok

Dovoľujeme si informovať účastníkov konania a širokú verejnosť, že dňa 01. 03. 2022 uplynula lehota na vyjadrenie sa k Výzve na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne návrhu jeho doplnenia podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku pred vydaním druhostupňového rozhodnutia pre uvádzanie do prevádzky jadrového zariadenia Mochovce 3. blok a súvisiace konania.

Súvisiaci dokument:

Detaily k priebehu konania sú k dispozícii na webovej stránke https://www.ujd.gov.sk/informovanie-verejnosti/informacie-k-mo-34/

Aktualizácia: 02.03.2022