Aktuality

MO34 – Pravidlá pre nazeranie do dokumentácie

Pre umožnenie oboznámenia sa s dokumentáciou v aktuálne prebiehajúcom správnom konaní vo veci žiadosti SE, a. s., o vydanie povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia Mochovce 3.a 4. blok do prevádzky a s tým súvisiacich povolení zriadil Úrad jadrového dozoru SR samostatné pracovisko v lokalite jadrovej elektrárne Mochovce 34.

Pracovisko, kde bude možné nazrieť do dokumentácie sa nachádza v prenajatých priestoroch jadrovej elektrárne Mochovce 34, číslo budovy 11-643/006 na 3. poschodí. (pozri priloženú orientačnú mapku nižšie). Pred budovou sú voľne prístupné verejné parkoviská.

Pri vstupe do budovy 11-643/006 účastník konania predloží k nahliadnutiu preukaz totožnosti (napr. občiansky preukaz, pas) strážnej službe. Na 3. poschodí budovy je v samostatnej miestnosti pripravená dokumentácia, ktorá bude poskytovaná k dispozícii účastníkom konania organizovaným spôsobom, prostredníctvom zamestnanca úradu. Na oboznámenie sa s dokumentáciou je pripravený priestor (študovňa).

Dokumentácia bude k dispozícii od 16.03.2017 do 30.06.2017 vždy v utorok od 09:00 hod do 15:30 hod. a vo štvrtok od 14:00 hod. do 18:00 hod.

 

Aktualizácia: 27.09.2021