Aktuality

MO 34 – Rozhodnutia UČP

Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD SR) dňa 29. 10. 2018 vydal rozhodnutie č. 277/2018 (Povolenie na nakladanie s čerstvým jadrovým palivom v uzle čerstvého paliva) a rozhodnutie č. 298/2018 (Povolenie na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky v rozsahu uzla čerstvého paliva a na predbežné užívanie uzla čerstvého paliva podľa stavebného zákona). Obe rozhodnutia sú zverejnené na centrálnej úradnej elektronickej tabuli SR, na webovom sídle úradu, boli zverejnené formou verejnej vyhlášky v obciach Kalná nad Hronom a Nový Tekov a boli zaslané účastníkom konania písomne.

ÚJD SR vydal predmetné rozhodnutia po preverení, že zariadenia uzla čerstvého paliva sú pripravené na nakladanie s čerstvým jadrovým palivom a po získaní súhlasného stanoviska ostatných zúčastnených orgánov štátnej správy.

Rozhodnutie ÚJD SR č. 277/2018

Rozhodnutie ÚJD SR č. 298/2018

Záväzné stanovisko MŽP SR k plneniu požiadaviek z procesu EIA

Aktualizácia: 28.09.2021