Aktuality

ÚJD SR vydal definitívne povolenie na uvádzanie 3. bloku MO 3,4 do prevádzky

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) informuje, že po overení splnenia všetkých technických a legislatívnych požiadaviek a preverení vznesených pripomienok, námietok a podnetov vo veci podaného rozkladu prvostupňového povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia 3. bloku Mochovce do prevádzky, vydala dňa 25. 8. 2022 predsedníčka ÚJD SR ako druhostupňový správny orgán rozhodnutie č. 248/2022 P. Vo vydanom rozhodnutí zamieta podaný rozklad a potvrdzuje rozhodnutie č. 156/2021, ktorým ÚJD SR vydal povolenie pre uvádzanie 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky, povolenie na predčasné užívanie stavby, povolenie na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom a povolenie na nakladanie s jadrovými materiálmi.

V priebehu správneho konania, ktoré začalo žiadosťou budúceho prevádzkovateľa doručenou dňa 12. 12. 2016, ÚJD SR dôsledne kontroloval a vyhodnocoval všetky oblasti, preukazujúce technickú a kvalitatívnu pripravenosť 3. bloku na zavezenie paliva. Pripravenosť reaktorového bloku na zavezenie prvej palivovej kazety a začiatok aktívnych skúšok musel investor preukázať komplexne vo všetkých posudzovaných oblastiach, od dokončenia stavebných objektov, cez ukončenie montáže technologických systémov, úspešné overenie projektových funkcií sériou neaktívnych systémových a integrálnych testov, odstránenie zistených nedostatkov a nedorobkov, zabezpečenie požiarnej a radiačnej ochrany, ochrany životného prostredia až po pripravenosť personálu a prevádzkovej dokumentácie.

Vzhľadom na povahu činnosti, ktorá bola predmetom povoľovacieho procesu a tiež pre podporu účasti domácej i zahraničnej verejnosti v rozhodovacom procese, ÚJD SR  priebežne detailne informoval o jednotlivých krokoch v konaní na svojom webovom sídle, kde zároveň zverejnil podklady pre druhostupňové rozhodnutie ako aj návrhy samotného rozhodnutia. Tým dal účastníkom konania a zainteresovanej verejnosti možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Vo vydanom druhostupňovom rozhodnutí sa predsedníčka ÚJD SR vysporiadala s vecnými aj formálno-procesnými pripomienkami, námietkami a podanými podnetmi vo veci vydania povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia 3. bloku Mochovce do prevádzky, ako aj súvisiacich povolení. Vydaniu povolení predchádzala rozsiahla inšpekčná a analytická činnosť inšpektorov ÚJD SR a ich externej podpory. Druhostupňové rozhodnutie bolo vydané až po dôslednom vyhodnotení všetkých nezávislých analýz a odborných posudkov, ktoré si úrad nechal vypracovať v rámci procesu preverovania podnetov a obsahuje komplexné odôvodnenie preverenia podmienok procesu uvádzania 3. bloku JE Mochovce do prevádzky s dôrazom na jadrovú bezpečnosť ako najvyššiu prioritu.

Rozhodnutie č. 248/2022 P sa doručuje formou verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a dňa 25. 8. 2022 sa vyvesilo na dobu 15 dní na elektronickej úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk, na úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej pri vchode do budovy sídla ÚJD SR na adrese Bajkalská 27, 820 07 Bratislava a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (ďalej len „CUET“) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Dňom doručenia nadobudne rozhodnutie právoplatnosť a vykonateľnosť. Z legislatívneho hľadiska je zavážanie paliva, ktorým sa začína uvádzanie zariadenia do prevádzky, možné dňom nadobudnutia právoplatnosti vydaného rozhodnutia ÚJD SR.

 

Aktualizácia: 25.08.2022