Aktuality

MO34 – Zmena termínu pre vydanie rozhodnutia

V aktuálne prebiehajúcom správnom konaní úradu vo veci žiadosti SE, a. s., o vydanie povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia Mochovce 3.a 4. blok do prevádzky, vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby, vydanie povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom a vydanie povolenia na nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadení bola predĺžená lehota pre vydanie rozhodnutia.

Pred začiatkom uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky, ktoré začína zavezením prvej palivovej kazety do reaktora, musia SE, a. s., vykonať veľké množstvo testov systémov a zariadení. Toto predĺženie je v súlade s harmonogramom dokončovania montáže a následných skúšok na 3. bloku MO 34.

Lehota na vydanie rozhodnutia v uvedenej veci bola predĺžená o 6 mesiacov.

Aktualizácia: 27.09.2021