Aktuality

MO 34 – Oznámenie o pokračovaní správneho konania pre uzol čerstvého paliva

Slovenské elektrárne doplnili dňa 22.06.2018 podanie vo veci žiadosti o vydanie povolenia na nakladanie s jadrovým materiálom v jadrovom zariadení Mochovce MO34 v rozsahu manipulácie a skladovania čerstvého jadrového paliva v uzle čerstvého paliva a súvisiacich povolení (uvádzanie do prevádzky v rozsahu uzla čerstvého paliva a predčasného užívania uzla čerstvého paliva).

Uvedené správne konania boli prerušené rozhodnutím Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 334/2017 z 23.8.2017. Týmto rozhodnutím boli prerušené i správne konania vo veci žiadosti o vydanie povolenia na uvádzanie 3. a 4. bloku MO34 do prevádzky a súvisiace správne konania. Podanie bolo 22.6.2018 doplnené v iba správnych konaniach pre uzol čerstvého paliva (konania č. 1.1. 1.2 a 1.3 podľa rozhodnutia ÚJD SR č 334/2017 o prerušení správnych konaní MO34).

Úrad vykonal predbežné hodnotenie doplnenia podania v uvedených správnych konaniach súvisiacich s uzlom čerstvého paliva a konštatuje, že Slovenské elektrárne doplnením podania zo dňa 22.06.2018 splnili všetky podmienky rozhodnutia ÚJD SR č. 334/2017 pre pokračovanie v uvedených správnych konaniach (č 1.1, 1.2 a 1.3).

Správne konania č. 1.1, 1.2 a 1.3 pokračujú od 22.6.2018.

Ostatné správne konania vo veci žiadosti Slovenských elektrární o vydanie povolenia pre jadrové zariadenie MO34:

– Na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom pre 3. blok MO34 (správne konanie č. 2.1) a pre 4. blok MO34 (správne konanie č. 3.1),
– Na uvádzanie 3. bloku MO34 do prevádzky (správne konanie č 2.2) a na uvádzanie 4. bloku MO34 do prevádzky (správne konanie č. 3.2),
– Na predčasné užívanie stavby pre 3. blok MO34 (správne konanie č. 2.3) a pre 4. blok MO34 (správne konanie č. 3.3)

ostávajú podľa rozhodnutia ÚJD SR č. 334/2017 naďalej prerušené.

Oznámenie o pokračovaní správneho konania pre uzol čerstvého paliva

Aktualizácia: 27.09.2021