Aktuality

MO 34 – Rozkladové konanie UČP

Jeden z účastníkov správneho konania (organizácia Global 2000 – Friends of the Earth, Neustiftgasse 36, A-1070 Wien, ďalej len “Global 2000”) sa podľa § 53 správneho poriadku odvolal (podal rozklad) voči rozhodnutiam Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len ÚJD SR):

  • č. 277/2018 z 29.10.2018, ktorým ÚJD SR vydal v prvom stupni pre Slovenské elektrárne, a. s., závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce (ďalej len MO34) povolenie na nakladanie s jadrovým materiálom v jadrovom zariadení podľa § 5 ods. (3) písm. g) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní atómovej energie (atómový zákon) v znení neskorších predpisov v rozsahu manipulácie a skladovania čerstvého jadrového paliva v uzle čerstvého paliva MO34
  • a rozhodnutiu č. 298/2018 z 29.10.2018, ktorým ÚJD SR vydal v prvom stupni povolenie pre MO34 na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky podľa § 5 ods. (3) písm. b) atómového zákona v rozsahu uzla čerstvého jadrového paliva a povolenie na predčasné užívanie stavby podľa ustanovenia § 83 stavebného zákona a podľa § 5 ods. (3) písm. b) a § 19 ods. (3) atómového zákona pre uzol čerstvého jadrového paliva v rozsahu skladovania a manipulácie s čerstvým jadrovým palivom v objekte uzol čerstvého paliva.

Pretože prvostupňový správny orgán nezhliadol v podanom rozklade Global 2000 dôvody na rozhodnutie autoremedúrou podľa § 57 ods. (1) správneho poriadku, predložil spis podľa § 57 ods. (2) správneho poriadku odvolaciemu správnemu orgánu dňa 17.12.2018. Odvolacím orgánom je predsedníčka ÚJD SR, ktorá ako vedúca ústredného orgánu štátnej správy je orgánom príslušným rozhodnúť o rozklade podľa § 58 ods. (1) vo väzbe na § 61 ods. (2) správneho poriadku.

Podklady pre rozhodnutie považuje prvostupňový správny orgán za identické so zverejnenými podkladmi na webovom sídle ÚJD SR (informovanie verejnosti > správne konanie MO34 > podklady pre rozhodnutie pre uzol čerstvého paliva). Podklady budú doplňované postupne do 31. 1. 2019 a je možné sa k nim vyjadriť písomne na adresu ÚJD SR najneskôr do 28.02.2019.

Aktualizácia: 28.09.2021