Aktuality

MO 34 – Informácia o horúcej hydroskúške a príprave 3. bloku JE Mochovce na uvádzanie do prevádzky

Horúca hydroskúška:

Od 21.12.2018 do 15.03.2019 boli na 3. bloku JE Mochovce 3, 4 (EMO 3, 4) zrealizované testy horúcej hydroskúšky. Horúca hydroskúška je poslednou komplexnou skúškou zariadení bloku pred jeho uvádzaním do prevádzky. Počas horúcej hydroskúšky sa otestovali najdôležitejšie technologické zariadenia bloku:

  • reaktor (bez jadrového paliva, so zavezenými imitátormi palivových kaziet)
  • chladiaci okruh reaktora (hlavné cirkulačné čerpadlá, parogenerátory, kompenzátor objemu a iné)
  • bezpečnostné systémy pre chladenie aktívnej zóny reaktora (hydroakumulátory, čerpadlá, ktoré dodávajú vodu na chladenie aktívnej zóny reaktora)
  • dôležité zariadenia sekundárneho okruhu, ktoré slúžia na bezpečné vychladenie reaktora

Počas horúcej hydroskúšky bolo v zmysle vopred schváleného programu vykonané veľké množstvo testov. V priebehu horúcej hydroskúšky boli reaktor a jeho chladiace okruhy nahriate na prevádzkovú teplotu 260 stupňov C a natlakované na 12,2 MPa. Na záver skúšky bol celý primárny okruh vychladený a odtlakovaný.

Predmetom horúcej hydroskúšky bola aj pevnostná tlaková skúška reaktora a primárneho okruhu na tlak 19,2 MPa. Takáto skúška sa vykonáva iba jediný raz počas celej životnosti jadrového bloku, v ďalšej prevádzke je skúšobný tlak pre overenie pevnosti 16,8 MPa, normálny prevádzkový tlak je 12,2 MPa. Horúca hydroskúška bola dvakrát prerušená (od 18.01. do 07.02. a od 21.02. do 25.02.) z dôvodov, ktoré priamo nesúviseli so skúšaným zariadením. V oboch prípadoch bola príčinou prerušenia kolízia dokončovacích stavebných prác s testami horúcej hydroskúšky.

Inšpektori ÚJD SR kontrolovali priebežne počas celej horúcej hydroskúšky vykonávanie testov zariadení a systémov a splnenie ich kritérií úspešnosti. V tejto súvislosti inšpektori ÚJD SR vysoko hodnotia pracovné nasadenie a odbornosť zamestnancov útvaru spúšťania EMO 3, 4 a dodávateľov.

ÚJD SR si od Slovenských elektrární vyžiadal na posúdenie podrobnú analýzu činnosti testovaných systémov a zariadení. Analýza by mala preukázať či testované systémy počas skúšky pracovali v súlade s projektom.

Aj keď predbežné výsledky naznačujú úspešný priebeh testov, finálne hodnotenie horúcej hydroskúšky vydá ÚJD SR až na základe vyhodnotenia výsledkov inšpekčnej činnosti počas horúcej hydroskúšky a na základe posúdenia predloženej dokumentácie. Podľa výsledkov predložených analýz ÚJD SR horúcu hydroskúšku akceptuje, prípadne rozhodne o opakovaní niektorých testov.

Integrálna skúška tesnosti a pevnosti hermetických priestorov:

Od 15.03. do 23.03.2019 prebehla integrálna skúška tesnosti a pevnosti hermetických priestorov. Ide o skúšku miestností obklopujúcich reaktor a jeho základné zariadenie (hermetická zóna). Hermetická zóna slúži na zachytenie rádioaktívnych látok, ktoré sa môžu uvoľniť z chladiaceho okruhu reaktora pri porušení jeho tesnosti a ich spoľahlivé oddelenie od životného prostredia. Počas skúšky bola hermetická zóna natlakovaná vzduchom až na 250 kPa (cca 2,5 atm., absolútna hodnota tlaku), merali sa úniky z nej (tesnosť) a priehyby vybraných stien (pevnosť). Výsledky meraní (tesnosť i pevnosť) sú výrazne lepšie ako požadované kritériá.

Rozšírená revízia primárneho okruhu:

Rozšírená revízia primárneho okruhu po vykonaní horúcej hydroskúšky začala 23.03.2019 a momentálne stále prebieha. Cieľom rozšírenej revízie je vykonať všetky potrebné kontroly systémov a zariadení, posúdiť ich stav po horúcej hydroskúške a pred zavezením paliva do reaktora.

Aktualizácia: 28.09.2021