Aktuality

Podklady pre zverejnenie – doručenie

Dovoľujeme si týmto informovať účastníkov konania a širokú verejnosť, že dňa 08.02.2022 nastala fikcia doručenia Výzvy na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne návrhu jeho doplnenia podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku pred vydaním druhostupňového rozhodnutia pre uvádzanie do prevádzky jadrového zariadenia Mochovce 3. blok a súvisiace konania. Týmto dňom sa považuje, že písomnosti v konaní boli doručené všetkým účastníkom konania. Dňa 09.02.2022 bola výzva s prílohami zvesená. Lehota na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia uplynie dňa 01.03.2022.

Detaily k priebehu konania sú k dispozícii tu: https://www.ujd.gov.sk/informovanie-verejnosti/informacie-k-mo-34/

Podklady:

Aktualizácia: 09.02.2022