Aktuality

MO 34 – PpBS (zhrnutie základných údajov)

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky pripravil dokument, ktorý obsahuje základné údaje o jadrovom zariadení 3. a 4. blok atómovej elektrárne Mochovce, jeho území a okolí. Zachováva základnú štruktúru Predprevádzkovej bezpečnostnej správy jadrovej elektrárne Mochovce 3. a 4. blok.

Je spracovaný tak, aby bol zrozumiteľný pre odbornú i neodbornú verejnosť. Môže byť užitočný pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o bezpečnosť jadrového zariadenia 3. a 4. blok Mochovce a jeho vplyv na životné prostredie. Predpokladáme, že bude zaujímavý predovšetkým pre verejnosť regiónu Mochovce, študentov a každého, kto sa chce dozvedieť niečo o jadrovej elektrárni Mochovce 3. a 4. blok. Môže byť užitočný i pre účastníkov správneho konania vo veci vydania povolenia na uvádzanie blokov 3 a 4 do prevádzky.

Aktualizácia: 28.09.2021