Aktuality

MO 34 – Záverečné výsledky kontrol kvality potrubných dielov na 3. bloku Mochovce

Záverečné výsledky kontrol kvality potrubných dielov na 3. bloku Mochovce a zverejnenie záverečnej Súhrnnej správy „Overovanie kvality vybraných dodávok potrubných dielov použitých na vybraných zariadeniach na 3. bloku Mochoviec“

ÚJD SR vo svojej správe zo dňa 04.05.2020 informoval verejnosť o prebiehajúcej kontrole potrubných dielov na 3. bloku Mochovce. Táto správa je prístupná verejnosti na webovom sídle ÚJD SR. Prístup k nej je nasledovný:

V tejto správe ÚJD SR informoval verejnosť o nasledovných skutočnostiach:

 • o príčine, ktorá viedla k potrebe vykonania kontrol potrubných dielov
 • o metódach, ktoré sa počas kontrol používajú
 • o predpokladanom rozsahu kontrol a použití odstupňovaného prístupu ku kontrolám, ktoré sa vykonávajú podľa: „…dôležitosti komponentov z pohľadu jadrovej bezpečnosti. Pri najdôležitejších komponentoch bude vykonaná kontrola každého jedného kusu. Pri menej dôležitých sa začne kontrolovať percentuálne stanovená náhodná vzorka z jednotlivých dodávok, tak aby bola pokrytá každá jedna dodávka a šarža a v prípade negatívnych zistení sa rozsah kontroly rozšíri“
 • o aktuálnom stave prebiehajúcich kontrol
 • o kontrole celého procesu testovania materiálu zo strany ÚJD SR a prístupe ÚJD SR k nezhodným potrubným dielom (ak nebude možné dostatočne spoľahlivo preukázať kvalitu a vlastnosti použitých materiálov … budú takéto komponenty vymenené).

ÚJD SR v ďalšej správe dňa 02.09.2020 informoval okrem iného aj o priebehu procesu kontrol materiálov na 3. bloku Mochovce. Táto informácia je prístupná verejnosti na webovom sídle ÚJD SR:

Proces kontrol materiálov a vyhodnotenia výsledkov týchto kontrol na 3. bloku Mochovce sa dostal v polovici januára 2021 do záverečného štádia. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s., v spolupráci so svojimi dodávateľmi vypracovala predbežnú Súhrnnú správu „Overovanie kvality vybraných dodávok potrubných dielov použitých na vybraných zariadeniach na 3. bloku Mochoviec“. V záujme objektívneho informovania verejnosti v danej veci ÚJD SR túto správu dnes zverejňuje.

Všetky testy kvality potrubných dielov na 3. bloku, ktoré boli predpísané metodikou kontroly akceptovanou ÚJD SR boli zrealizované. Predkladaná záverečná Súhrnná správa „Overovanie kvality vybraných dodávok potrubných dielov použitých na vybraných zariadeniach na 3. bloku Mochoviec“ je určená predovšetkým pre odbornú verejnosť (špecialistov na materiály, ktoré sa používajú v jadrovej energetike a špecialistov v oblasti elektroenergetiky). Snahou kolektívu autorov bolo napísať ju tak, aby opisovala zrozumiteľne priebeh a výsledky vykonaných kontrol materiálov na 3. bloku Mochovce a aby ju mohli čítať s porozumením aj ľudia, ktorí nie sú špecialistami v danej oblasti.

Predkladaná záverečná Súhrnná správa poskytuje čitateľom údaje v nasledovnej štruktúre:

 • Dôvody vykonávania kontroly potrubných dielov na 3. bloku Mochovce (kapitola 6)
 • Informácia o použitej metodika kontrol so zreteľom na vysvetlenie rozsahu kontrol a použitia odstupňovaného prístupu ku kontrolám (kapitola 7)
 • Použité metódy overovania kvality materiálov v jednotlivých etapách overovania (kapitola 8). Je možné predpokladať, že táto kapitola môže byť predmetom záujmu hlavne odbornej verejnosti. Pre úplnosť je potrebné doplniť, že testovanie bolo náročné na čas. Vykonaniu samotného testovania predchádzala príprava zariadenia na testovanie – demontáž izolácie a prípadne i stavba lešenia, príprava povrchov, odber vzorky pre daný typ testu a po testovaní – opätovné osadenie izolácie. Z tohto pohľadu je rozsah vykonaných prác mimoriadne veľký.
 • Zhrnutie výsledkov vykonaných kontrol/testov (kapitoly 9 až 11)
 • Vyhodnotenie výsledkov vykonaných testov z pohľadu použiteľnosti daných potrubných dielov na 3. bloku Mochovce (kapitoly 12 až 17)
 • Záverečné hodnotenie výsledkov (kapitola 18)

Základné údaje o vykonaných testoch potrubných dielov na 3. bloku Mochovce sú nasledovné:

 • Súhrnný počet potrubných dielov, ktoré sa podrobili testovaniu: 3410
 • Počet potrubných dielov u ktorých boli zistené nevýznamné odchýlky v ich chemickom zložení od odporúčaných hodnôt definovaných v technických podmienkach pre dané značky ocele: 293 Každá takáto odchýlka bola vyhodnotená individuálne a bolo potvrdené, že neovplyvňuje finálne vlastnosti potrubného dielu. Pravdepodobnou príčinou týchto nevýznamných odchýlok mohol byť proces ďalšieho spracovania hutníckych polotovarov. nerovnomerná distribúcia legujúcich prímesí v procese výroby, rozdielna metóda merania, štatistická chyba použitých meraní alebo použitie druhotných surovín pri hutnej výrobe (napr. mierne zvýšený obsah Co a Cu). Namerané hodnoty parametrov týchto potrubných dielov sa stali súčasťou ich sprievodnej technickej dokumentácie. Tieto diely boli ponechané nainštalované v technológii 3. bloku po náležitom vyhodnotení.
 • Počet potrubných dielov, u ktorých bola zistená iná značka materiálu, ako bola deklarovaná v dokumentácii (certifikátoch): 61
  Najčastejším prípadom bola zámena ocele značky podľa GOST 08Ch18N10T za oceľ podľa EN X6CrNiTi18-10 s analogickými vlastnosťami a podobným chemickým zložením. U týchto potrubných dielov boli v akreditovaných laboratóriách vykonané analýzy chemického zloženia a mechanických vlastnosti. Zistené parametre boli zaradené do sprievodnej technickej dokumentácie. Po podrobnom vyhodnotení boli tieto potrubné diely ako vyhovujúce ponechané nainštalované v technológii 3. bloku Mochovce. Tieto potrubné diely tvorili približne 1,8% z kontrolovaných potrubných dielov.
 • Počet potrubných dielov, ktoré boli vymenené*: 12
  9 vymenených potrubných dielov bolo vyrobených z nízkolegovanej uhlíkovej ocele. 5 z týchto potrubných dielov bolo vymenených z dôvodu zistenia zámeny značky ocele za značku, ktorá nie je atestovaná pre použitie na 3. bloku Mochovce (materiál značky 21MnCr5 alebo 33NiCrMo14-5). V štyroch prípadoch bolo zistené použitie nevhodnej značky (12 050 miesto P265GH). Všetkých uvedených 9 potrubných dielov bolo vymenených za potrubné diely z atestovaných materiálov. 3 vymenené potrubné diely boli vyrobené z austenitickej ocele a boli vymenené z dôvodu nevyhovujúceho výsledku testu chemického zloženia a nevyhovujúceho testu odolnosti voči medzikryštalickej korózii. Vymenené potrubné diely tvoria približne 0,35% z testovaných potrubných dielov.

*pozn.: počet vymenených potrubných dielov nezahŕňa tie, ktoré museli byť vymenené z dôvodu použitia deštruktívnych metód testovania.

Inšpektori ÚJD SR na dennej báze kontrolovali testovanie kvality potrubných dielov na 3. bloku Mochovce. Kontrolovali dodržiavanie postupov testovania a boli priebežne informovaní o jeho výsledkoch. V niektorých prípadoch vykonali vlastné referenčné merania prostredníctvom technickej podpory a usmerňovali rozsah testovania s cieľom dosiahnuť jeho maximálne konzervatívne výsledky.

Hodnotenie výsledkov testov kvality materiálu potrubných dielov 3. bloku Mochovce zabezpečovali renomovaní špecialisti v oblasti materiálov jadrových zariadení:

 • na strane spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., špecialisti z Ústavu materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, z Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity, interní špecialisti Slovenských elektrární, materiáloví špecialisti a projektanti dodávateľov spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s, špecialisti Železiarní Podbrezová a Oprávnených právnických osôb (technická inšpekcia)
 • na strane ÚJD SR špecialisti Žilinskej univerzity v Žiline a interní špecialisti ÚJD SR

Doterajšie výsledky poukazujú na fakt, že bude potrebné prijať opatrenia, ktoré budú zamerané:

 • na zlepšenie kontrol v procese výroby a opracovania kovových výrobkov pred ich dodávkou k zákazníkovi; cieľom je, aby vystavené dokumenty preukazujúce ich kvalitu a vlastnosti boli dôveryhodné a aby boli vlastnosti potrubných dielov zhodné s deklarovanými
 • na zavedenie dodatočných kontrol potrubných dielov pred ich príjmom u zákazníka a tiež pred ich montážou do technologických celkov

Prípadné otázky ku kontrolám kvality potrubných dielov na 3. bloku Mochovce a k záverečnej Súhrnnej správe „Overovanie kvality vybraných dodávok potrubných dielov použitých na vybraných zariadeniach na 3. bloku Mochoviec“ je možné zasielať formou mailu (info@ujd.gov.sk) alebo písomne na adresu ÚJD SR.

Pozn.: záverečná Súhrnná správu „Overovanie kvality vybraných dodávok potrubných dielov použitých na vybraných zariadeniach na 3. bloku Mochoviec“ obsahuje citlivé informácie v zmysle ich definície, ktorá je uvedená v § 3 ods. 16 atómového zákona. Takáto dokumentácia sa sprístupňuje po vylúčení citlivých informácií. ÚJD SR odstránil citlivé informácie zo Súhrnnej správy nasledovne: – na titulnej strane sú začiernené mená zamestnancov spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. a ich dodávateľov, – na strane č. 31 sú začiernené čísla prevádzkových súborov. Odstránenie uvedených citlivých informácií nemá žiadny vplyv na zrozumiteľnosť textu. Odstránenie citlivých informácií bolo vykonané v súlade so Smernicou ÚJD SR o identifikácii a odstraňovaní citlivých informácií, kritériá L1 a T3. Smernica ÚJD SR o identifikácii odstraňovaní citlivých informácií je zverejnená na webovom sídle ÚJD SR.

Aktualizácia: 23.08.2022