Aktuality

MO 34 – Ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním

Dňa 27.11.2019 sa uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním objektov 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok, ktoré sú potrebné k prevádzke 3. bloku v súvislosti so žiadosťou o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby Atómová elektráreň Mochovce 3. stavba. Na procesnom úkone sa zúčastnili účastníci konania, vrátane zástupcov spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s., zástupcu mimovládnej organizácie GLOBAL 2000, Rakúsko, a zástupcov miestnej komunity, ako aj zástupcovia dotknutých orgánov a Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky. Útvary inžinieringu a spúšťania spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s., prítomným odprezentovali objekty a zariadenia, ktoré boli následne predmetom ohliadky nadväzujúcej na ústne pojednávanie. Počas priebehu ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním prítomní kládli otázky a pripomienky, ktoré boli zodpovedané príslušnými zástupcami spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s., a zástupcami Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky. Prítomné osoby mali taktiež možnosť nahliadnuť do príslušnej dokumentácie. Z priebehu ústneho pojednávania a ohliadky objektov a zariadení v rámci miestneho zisťovania bola vyhotovená písomná zápisnica a protokol, ktorých obsah bol účastníkmi konania, dotknutými orgánmi a ďalšími prítomnými odsúhlasený.

Aktualizácia: 28.09.2021