Aktuality

MO 34 – Vydanie rozhodnutia č. 156/2021

ÚJD SR VYDAL POVOLENIE NA UVÁDZANIE 3. BLOKU MO 3, 4 DO PREVÁDZKY

ÚJD SR informuje, že po overení splnenia všetkých technických a legislatívnych požiadaviek, vydal dnes 13.05.2021 povolenie pre uvádzanie 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky, ako aj súvisiace povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom a na predčasné užívanie stavby.

V priebehu správneho konania, ktoré začalo žiadosťou budúceho prevádzkovateľa doručenou dňa 12.12.2016, ÚJD SR dôsledne kontroloval a vyhodnocoval všetky oblasti, preukazujúce technickú a kvalitatívnu pripravenosť 3. bloku na zavezenie paliva. Pripravenosť reaktorového bloku na zavezenie prvej palivovej kazety a začiatok aktívnych skúšok musel investor preukázať komplexne vo všetkých posudzovaných oblastiach, od dokončenia stavebných objektov, cez ukončenie montáže technologických systémov, úspešné overenie projektových funkcií sériou neaktívnych systémových a integrálnych testov, odstránenie zistených nedostatkov a nedorobkov, zabezpečenie požiarnej a radiačnej ochrany, ochrany životného prostredia až po pripravenosť personálu a prevádzkovej dokumentácie.

Vydaniu povolení predchádzala rozsiahla inšpekčná, kontrolná a analytická činnosť inšpektorov ÚJD SR a ich externej podpory, ktorá vzhľadom na spôsob manažmentu stavby prebiehala v omnoho extenzívnejšom rozsahu, ako je bežný štandard a ako tomu bolo pri povoľovaní uvádzania do prevádzky prvých dvoch mochoveckých blokov, či pri povoľovacích procesoch podobného typu.

Vzhľadom na povahu činnosti, ktorá bola predmetom povoľovacieho procesu, a tiež pre podporu účasti domácej i zahraničnej verejnosti v rozhodovacom procese, ÚJD SR priebežne detailne informoval o jednotlivých krokoch v konaní na svojom webovom sídle, kde tiež zverejnil podklady pre rozhodnutie ako aj návrhy samotného rozhodnutia. Tým dal účastníkom konania a zainteresovanej verejnosti možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Vo vydanom rozhodnutí sa ÚJD SR vysporiadal s vecnými aj formálno-procesnými pripomienkami doručenými k návrhu rozhodnutia a stanovil podmienky procesu uvádzania 3. bloku JE Mochovce do prevádzky s dôrazom na jadrovú bezpečnosť ako najvyššiu prioritu.

Vydané rozhodnutie je aktuálne v súlade s § 26 správneho poriadku doručované verejnou vyhláškou. Po jeho doručení budú mať oprávnené osoby možnosť v zákonnej lehote sa k rozhodnutiu vyjadriť. Z legislatívneho hľadiska je zavážanie paliva, ktorým sa začína uvádzanie zariadenia do prevádzky, možné až po nadobudnutí právoplatnosti vydaného rozhodnutia ÚJD SR.

Formulár k správnemu konaniu
Rozhodnutie 156/2021

Neoficiálny pracovný preklad (unofficial translation): Decision 156/2021

Aktualizácia: 08.03.2022