Aktuality

MO 34 – Predĺženie lehoty pre rozhodnutie (uvádzanie JZ do prevádzky, povolenie nakladania s RAO a VJP)

Predĺženie lehoty pre rozhodnutie v konaní na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a povolenie na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom je odôvodnené veľkým rozsahom kontrolných činností, vykonávaných na 3. bloku MO34 inšpektormi ÚJD SR aj počas prebiehajúcich skúšok zariadení a systémov tohto bloku. Podľa požiadavky § 46 správneho poriadku musí rozhodnutie vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci.

Aktualizácia: 28.09.2021