Aktuality

MO 34 – Odvolanie proti povoleniu pre 3. blok, postúpenie spisu na rozklad

28.05.2021 bolo Úradu jadrového dozoru SR elektronicky doručené odvolanie jedného z účastníkov konania proti rozhodnutiu ÚJD SR č. 156/2021. Dňa 11.06.2021 ten istý účastník konania elektronicky doručil ÚJD SR doplnenie odvolania proti rozhodnutiu ÚJD SR č. 156/2021.

Podľa § 57 ods. 1 správneho poriadku správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže o odvolaní rozhodnúť sám, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie a ak sa rozhodnutie netýka iného účastníka konania ako odvolateľa alebo ak s tým ostatní účastníci konania súhlasia (tzv. autoremedúra).

Prvostupňový správny orgán sa podrobne oboznámil s argumentáciu organizácie Global 2000, ktorá je súčasťou oboch odvolaní, resp. odvolania a jeho doplnenia. Nestotožnil sa s argumentami organizácie Global 2000 a z uvedeného dôvodu nemôže odvolaniu vyhovieť. V súlade so správnym poriadkom postúpil prvostupňový správny orgán dňa 12.07.2021 spis orgánu oprávnenému rozhodnúť o rozklade, ktorým je najvyšší predstaviteľ ústredného orgánu štátnej správy – predsedníčka ÚJD SR.

Upovedomenie účastníkov konania

Neoficiálny pracovný preklad (unofficial translation)

Aktualizácia: 28.09.2021