Aktuality

MO 34 – Predĺženie lehoty pre rozhodnutie 3. blok

Predĺženie lehoty pre rozhodnutie 3. blok

Na základe žiadosti prvostupňového správneho orgánu predĺžila predsedníčka úradu lehotu pre rozhodnutie vo veci vydania povolenia na uvádzanie 3. bloku do prevádzky a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom pre 3. blok o 6 mesiacov. Predĺženie lehoty pre rozhodnutie je odôvodnené veľkým rozsahom dodatočných kontrolných činností, ktoréje potrebné vykonať v súvislosti s opakovaným náhrevom a dochladzovaním 3. bloku.

Aktualizácia: 28.09.2021