Aktuality

MO 34 – Úprava termínu pre prístupnenie dokumentácie verejnosti

V nadväznosti na aktuálne prebiehajúce správne konanie úradu vo veci žiadosti SE, a. s., o vydanie povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia Mochovce 3.a 4. blok do prevádzky, vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby, vydanie povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom a vydanie povolenia na nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadení, nastala úprava termínu pre sprístupnenie dokumentácie k vyššie uvedenej žiadosti pre verejnosť.

Dokumentácia, z ktorej budú vylúčené citlivé informácie, bude verejnosti sprístupnená od 16.03.2017 do 30.06.2017  v prenajatých priestoroch jadrovej elektrárne Mochovce 34, číslo budovy 11-643/006 na 3. poschodí, vždy v utorok od 09:00 hod do 15:30 hod. a vo štvrtok od 14:00 hod. do 18:00 hod.

Vzhľadom k tomu, že dokumentácia bude verejnosti sprístupnená v neskoršom termíne ako sa pôvodne predpokladalo, úrad primerane predĺžil dobu na oboznamovanie sa s dokumentáciou.

Stanoviská a pripomienky k dokumentácii bude možné uplatniť písomne na úrad, Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27 alebo do zápisnice z nazerania do spisu najneskôr do 31.07.2017.

Aktualizácia: 27.09.2021