MO 34 – Zoznam identifikovaných nedostatkov v súvislosti s prerušením správneho konania

Zoznam identifikovaných nedostatkov v súvislosti s prerušením správneho konania vo veci uvádzania MO34 do prevádzky a súvisiacich konaní: Nedostatky podania identifikované ÚJD SR – 1. časť Nedostatky – príloha č. 1 Nedostatky – príloha č. 2 Nedostatky – príloha č. 3 Nedostatky – príloha č. 4 Nedostatky podania identifikované ÚJD SR – 2. časť Nedostatky […]

MO 34 – Predbežné hodnotenie realizácie programu opakovaného náhrevu 3. bloku JE Mochovce

Predbežné hodnotenie realizácie programu opakovaného náhrevu 3. bloku JE Mochovce ÚJD SR v správe zo dňa 26.08.2019 (Záverečné hodnotenie horúcej hydroskúšky 3. bloku JE MO34) poskytol na svojom webovom sídle podrobné stanovisko k dôvodom požiadavky na uskutočnenie opakovaného náhrevu 3. bloku. Inšpektori ÚJD SR vykonali v prípravnej etape pred realizáciou opakovaného náhrevu kontroly pripravenosti 3. […]

MO 34 – Ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním

Dňa 27.11.2019 sa uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním objektov 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok, ktoré sú potrebné k prevádzke 3. bloku v súvislosti so žiadosťou o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby Atómová elektráreň Mochovce 3. stavba. Na procesnom úkone sa […]

MO 34 – Termín ohliadky objektov 3. bloku a jej organizácia

Termín miestnej ohliadky objektov 3. bloku jadrového zariadenia MO34 a podrobnosti k jej organizácii Dátum konania: 27.11.2019 Miesto konania: Infocentrum Energoland Atómové elektrárne Mochovce 935 39 Mochovce Čas začiatku: 9:00 hod Podrobnosti k organizácii miestnej ohliadky: 1. Každý účastník konania vo veci žiadosti spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s., o vydanie povolenia na predčasné užívanie objektov […]

MO 34 – Záverečné hodnotenie horúcej hydroskúšky 3. bloku JE MO34

Horúca hydroskúška 3. bloku JE Mochovce 3, 4 (MO34) bola zrealizovaná od 21.12.2018 do 15.03.2019. Počas horúcej hydroskúšky boli reaktor a jeho chladiace okruhy nahriate na prevádzkovú teplotu 260 °C a natlakované na 12,2 MPa. Na záver bol celý primárny okruh vychladený a odtlakovaný. Boli otestované najdôležitejšie technologické zariadenia bloku: reaktor (bez jadrového paliva, so […]

MO 34 – Prerušenie správnych konaní 4. blok

Prerušenie správnych konaní 4. blok ÚJD SR svojím rozhodnutím č. 205/2019 prerušil správne konanie vo veci vydania povolenia na uvádzanie 4. bloku MO34 do prevádzky a tiež súvisiace správne konanie vo veci vydania povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom na 4. bloku. Pre pokračovanie uvedených konaní stanovil rovnaké podmienky, ako boli […]

MO 34 – Predĺženie lehoty pre rozhodnutie 3. blok

Predĺženie lehoty pre rozhodnutie 3. blok Na základe žiadosti prvostupňového správneho orgánu predĺžila predsedníčka úradu lehotu pre rozhodnutie vo veci vydania povolenia na uvádzanie 3. bloku do prevádzky a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom pre 3. blok o 6 mesiacov. Predĺženie lehoty pre rozhodnutie je odôvodnené veľkým rozsahom dodatočných kontrolných činností, ktoréje […]

MO 34 – PpBS (zhrnutie základných údajov)

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky pripravil dokument, ktorý obsahuje základné údaje o jadrovom zariadení 3. a 4. blok atómovej elektrárne Mochovce, jeho území a okolí. Zachováva základnú štruktúru Predprevádzkovej bezpečnostnej správy jadrovej elektrárne Mochovce 3. a 4. blok. PpBS MO 34 – Zhrnutie základných údajov Je spracovaný tak, aby bol zrozumiteľný pre odbornú i neodbornú […]

MO 34 – Predbežné hodnotenie horúcej hydroskúšky 3. bloku MO34

Testy horúcej hydroskúšky boli zrealizované na 3. bloku JE Mochovce 3, 4 (MO34) od 21.12.2018 do 15.03.2019. Horúca hydroskúška je poslednou komplexnou skúškou zariadení bloku pred jeho uvádzaním do prevádzky. Počas horúcej hydroskúšky sa otestovali najdôležitejšie technologické zariadenia bloku: reaktor (bez jadrového paliva, so zavezenými imitátormi palivových kaziet), chladiaci okruh reaktora (hlavné cirkulačné čerpadlá, parogenerátory, […]

MO 34 – Druhostupňové rozhodnutia ÚJD SR

Druhostupňové rozhodnutie ÚJD SR č. 139/2019 P Druhostupňové rozhodnutie ÚJD SR č. 140/2019 P