MO 34 – Predbežné hodnotenie horúcej hydroskúšky 3. bloku MO34

Testy horúcej hydroskúšky boli zrealizované na 3. bloku JE Mochovce 3, 4 (MO34) od 21.12.2018 do 15.03.2019. Horúca hydroskúška je poslednou komplexnou skúškou zariadení bloku pred jeho uvádzaním do prevádzky. Počas horúcej hydroskúšky sa otestovali najdôležitejšie technologické zariadenia bloku: reaktor (bez jadrového paliva, so zavezenými imitátormi palivových kaziet), chladiaci okruh reaktora (hlavné cirkulačné čerpadlá, parogenerátory, […]

MO 34 – Druhostupňové rozhodnutia ÚJD SR

Druhostupňové rozhodnutie ÚJD SR č. 139/2019 P Druhostupňové rozhodnutie ÚJD SR č. 140/2019 P

MO 34 – Informácia o horúcej hydroskúške a príprave 3. bloku JE Mochovce na uvádzanie do prevádzky

Horúca hydroskúška: Od 21.12.2018 do 15.03.2019 boli na 3. bloku JE Mochovce 3, 4 (EMO 3, 4) zrealizované testy horúcej hydroskúšky. Horúca hydroskúška je poslednou komplexnou skúškou zariadení bloku pred jeho uvádzaním do prevádzky. Počas horúcej hydroskúšky sa otestovali najdôležitejšie technologické zariadenia bloku: reaktor (bez jadrového paliva, so zavezenými imitátormi palivových kaziet) chladiaci okruh reaktora […]

MO 34 – Žiadosť o predĺženie lehoty na vyjadrenie k návrhom rozhodnutí a odpovede na žiadosť

Žiadosť o predĺženie lehoty na pripomienky a návrhy k návrhom rozhodnutí Odpoveď na žiadosť o predĺženie lehoty k návrhu rozhodnutia o rozklade podaného proti rozhodnutiu 277/2018 Odpoveď na žiadosť o predĺženie lehoty k návrhu rozhodnutia o rozklade podaného proti rozhodnutiu 298/2018

MO 34 – Návrhy druhostupňových rozhodnutí ÚJD SR

Návrh druhostupňových rozhodnutí o rozklade podaných proti rozhodnutiam ÚJD SR č. 277 a 298 z roku 2018: Návrh rozhodnutia o rozklade podaného proti rozhodnutiu č. 277/2018 Návrh rozhodnutia o rozklade podaného proti rozhodnutiu č. 298/2018 List s upozornením na zverejnenie návrhu rozhodnutia o rozklade voči rozhodnutiu č. 277/2018 s výzvou na vyjadrenie sa podľa § […]

MO 34 – Predĺženie lehoty pre rozhodnutie (uvádzanie JZ do prevádzky, povolenie nakladania s RAO a VJP)

Predĺženie lehoty pre rozhodnutie v konaní na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a povolenie na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom je odôvodnené veľkým rozsahom kontrolných činností, vykonávaných na 3. bloku MO34 inšpektormi ÚJD SR aj počas prebiehajúcich skúšok zariadení a systémov tohto bloku. Podľa požiadavky § 46 správneho poriadku musí rozhodnutie vychádzať […]

MO 34 – Ďalší postup v rozkladovom konaní

Zverejnenie informácie o správnom konaní 277 Zverejnenie informácie o správnom konaní 298

MO 34 – Rozkladové konanie UČP

Jeden z účastníkov správneho konania (organizácia Global 2000 – Friends of the Earth, Neustiftgasse 36, A-1070 Wien, ďalej len “Global 2000”) sa podľa § 53 správneho poriadku odvolal (podal rozklad) voči rozhodnutiam Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len ÚJD SR): č. 277/2018 z 29.10.2018, ktorým ÚJD SR vydal v prvom stupni pre Slovenské elektrárne, […]

MO 34 – Rozhodnutia UČP

Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD SR) dňa 29. 10. 2018 vydal rozhodnutie č. 277/2018 (Povolenie na nakladanie s čerstvým jadrovým palivom v uzle čerstvého paliva) a rozhodnutie č. 298/2018 (Povolenie na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky v rozsahu uzla čerstvého paliva a na predbežné užívanie uzla čerstvého paliva podľa stavebného zákona). Obe rozhodnutia sú zverejnené […]

MO 34 – Predĺženie lehoty pre vyjadrenie sa k podkladom pre rozhodnutie pre UČP

Na žiadosť jedného z účastníkov konania ÚJD SR predĺžil lehotu na vyjadrenie sa k podkladom pre rozhodnutie pre uzol čerstvého paliva MO 3, 4. Pôvodná lehota pre zaslanie písomných vyjadrení bola do 27. 8. 2018, úrad túto lehotu predĺžil do 14. 09. 2018.