MO 34 – Odstránenie nedostatkov v dokumentácii

Úrad jadrového dozoru prerušil správne konanie vo veci žiadosti SE o vydanie povolenia na uvádzanie MO34 do prevádzky a súvisiacich povolení rozhodnutím číslo 334/2017 a zároveň ním stanovil podmienky pre pokračovanie konania – odstránenie presne špecifikovaných nedostatkov z dokumentácie. Pre odstránenie týchto nedostatkov stanovil úrad termín najneskôr do 15.2.2018. SE postupne predkladali na úrad dokumentáciu […]

MO 34 – Prerušenie správneho konania

Po predbežnom vyhodnotení dokumentácie súvisiacej so žiadosťou SE, a. s. o vydanie povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia Mochovce 3.a 4. blok do prevádzky. SE, a. s. súčasne v žiadosti požiadali o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby, vydanie povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom a o povolenie na nakladanie s jadrovými […]

MO 34 – Úprava termínu pre prístupnenie dokumentácie verejnosti

V nadväznosti na aktuálne prebiehajúce správne konanie úradu vo veci žiadosti SE, a. s., o vydanie povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia Mochovce 3.a 4. blok do prevádzky, vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby, vydanie povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom a vydanie povolenia na nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadení, nastala […]

MO34 – Pravidlá pre nazeranie do dokumentácie

Pre umožnenie oboznámenia sa s dokumentáciou v aktuálne prebiehajúcom správnom konaní vo veci žiadosti SE, a. s., o vydanie povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia Mochovce 3.a 4. blok do prevádzky a s tým súvisiacich povolení zriadil Úrad jadrového dozoru SR samostatné pracovisko v lokalite jadrovej elektrárne Mochovce 34. Pracovisko, kde bude možné nazrieť do dokumentácie […]

MO34 – Oznámenie o sprístupnení dokumentácie v správnom konaní JE Mochovce 34

Pre umožnenie oboznámenia sa s dokumentáciou v aktuálne prebiehajúcom správnom konaní vo veci žiadosti SE, a. s., o vydanie povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia Mochovce 3.a 4. blok do prevádzky a s tým súvisiacich povolení zriadil Úrad jadrového dozoru SR samostatné pracovisko v lokalite jadrovej elektrárne Mochovce 34. Pracovisko, kde bude možné nazrieť do dokumentácie […]

MO34 – Zmena termínu pre vydanie rozhodnutia

V aktuálne prebiehajúcom správnom konaní úradu vo veci žiadosti SE, a. s., o vydanie povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia Mochovce 3.a 4. blok do prevádzky, vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby, vydanie povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom a vydanie povolenia na nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadení bola predĺžená […]

MO34 – Začiatok správneho konania

Dňa 12.12.2016 doručili zástupcovia SE, a. s., na Úrad jadrového dozoru SR žiadosť o vydanie povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia Mochovce 3. a 4. blok do prevádzky. SE, a. s. súčasne v žiadosti požiadali o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby, vydanie povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom a o povolenie […]