Aktuality

Reakcia úradu na anonymný podnet k nedostatkom v technologickom postupe

Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR, úrad) bol doručený anonymný podnet, upozorňujúci na údajné nedostatky v technologickom postupe realizácie havarijného chladiaceho systému pri výstavbe 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce (MO34) so žiadosťou, okrem iného, o zodpovedný prístup k prípadu.

ÚJD SR už viackrát deklaroval, že (nielen) k povoľovaniu uvádzania MO34 do prevádzky pristupuje so všetkou vážnosťou a zodpovednosťou prislúchajúcou takémuto procesu a kompetencii, udelenej ÚJD SR ako štátnemu dozoru nad jadrovou bezpečnosťou. A z toho vyplýva, že venuje pozornosť všetkým doručeným podnetom a oznámeniam, aj anonymným, a preveruje všetky skutočnosti, aj tie, ktoré technicky nie sú dostatočne presne špecifikované.

Oznamovateľ upozorňuje, že nedostatok „…sa týka hrubého porušenia technológie pri jeho (havarijného chladiaceho systému, pozn. ÚJD SR) realizácii, ktorý spočíval v absencii „zátky“ v potrubiach počas prípravy zvarových plôch a popadaniu kovových triesok dovnútra trubiek. Zvary sa vyhotovili následne a odpad zostal v systéme. V prípade spustenia uvedeného havarijného systému dôjde k poškodeniu čerpadiel, resp. zanesenie odpadu do iných miest, čo bude mať katastrofálne následky…“.

Takéto tvrdenie vyzerá, najmä pre nezainteresovanú verejnosť, na prvý pohľad veľmi hrozivo a keďže je možné a pravdepodobné, že podobné neoverené správy sa budú šíriť médiami, ÚJD SR považuje za vhodné publikovať detailné stanovisko k uvedenému podnetu. Zároveň ÚJD SR opätovne vyzýva všetkých, ktorí majú pochybnosti, prípadne majú vedomosť o konkrétnych nedostatkoch na stavbe MO34, aby kontaktovali úrad prostredníctvom priloženého linku.

Stanovisko ÚJD SR k doručenému podnetu

Montáž technologického zariadenia primárneho okruhu prebieha v podmienkach tzv. sprísnenej montáže, kedy je kontrolovaný vstup do príslušnej miestnosti, je predpísaný špeciálny pracovný odev a platia tu prísne pravidlá na čistotu montovaných zariadení. Každé zariadenie má predpísaný stupeň čistoty vnútorných povrchov v závislosti od technologickej funkcie. Predpísaná čistota sa kontroluje vo viacerých krokoch montáže a v prípade kontaminácie montážnymi operáciami sú zariadenia okamžite dočistené na požadovaný stupeň. Kontrolné operácie sú vykonávané a zaznamenávané podľa vypracovaných a schválených plánov kontrol a skúšok.

Pre etapu montáže (opracovania zvarových plôch, samotného vyhotovenia zvarového spoja) má spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. (SE, a. s.), zavedený proces, požadujúci, aby každý technologický postup obsahoval presný zoznam krokov a činností, ktoré majú zamedziť pádu triesok po mechanickom opracovaní do montovaného technologického zariadenia. Tieto postupy sú záväzné pre všetkých zamestnancov SE, a. s., a ich dodávateľov.

Pred začatím zváracích prác sa vykonáva kontrola čistoty priľahlých vnútorných povrchov. Po ukončení zvárania sa vizuálne kontroluje okrem iného kvalita zvarového spoja a znovu sa kontroluje čistota priľahlých povrchov. Znečistené plochy musia byť očistené na pôvodný požadovaný stupeň čistoty metódami, vylučujúcimi rozptyl nečistôt. Postup predpisuje taktiež aplikovanie zábran proti vniknutiu cudzieho telesa. Tieto kontroly vykonáva kvalifikovaný zamestnanec útvaru technickej kontroly zhotoviteľa, pri bezpečnostne významných zariadeniach za účasti zástupcu kontroly kvality spoločnosti SE, a. s. O kontrole je vystavený záznam alebo protokol.

Po ukončení montáže celého systému, resp. jeho časti sa vykonávajú pomontážne čistiace operácie (preplachy systému médiom). Tieto pomontážne čistiace operácie sa vykonávajú podľa vopred vypracovaného programu a ich cieľom je odstrániť prípadné nečistoty (vrátane cudzích predmetov) z potrubia. O výsledku pomontážnych čistiacich operácií sa vystavuje protokol.

K uvedenému štandardnému postupu ešte uvádzame niekoľko poznámok, ktoré upresňujú priebeh realizácie a zdôvodňujú malú pravdepodobnosť výskytu nečistôt z montáže v systémoch havarijného chladenia:

  • Práce na postupnej montáži potrubných systémov havarijného chladenia reaktora na 3. bloku Mochovce vykonávala firma, ktorá má dlhoročné skúsenosti s podobnými aplikáciami v jadrovom priemysle, má certifikovaný systém kvality, najvyšší certifikovaný systém pre tavné zváranie kovových materiálov (STN EN ISO 3834-2) a výborné referencie z jej predchádzajúceho pôsobenia v jadrovom priemysle.

  • ÚJD SR má na stavbe 3. a 4. bloku momentálne 4 inšpektorov. Inšpektori ÚJD SR vykonávajú na stavbe kontroly s použitím odstupňovaného prístupu. To znamená, že zariadenie dôležitejšie pre jadrovú bezpečnosť (k takýmto zariadeniam patria i systémy havarijného chladenia reaktora) kontrolujú častejšie a vo väčšom rozsahu, ako zariadenia menej dôležité. Nedodržanie opatrení pri mechanickom/trieskovom opracovaní zvarových plôch z hľadiska zabránenia pádu triesok z opracovania do technologického zariadenia nebolo počas inšpekcií zistené.

  • Počas funkčných skúšok systému havarijného chladenia reaktora a počas etapových skúšok bloku (pre 3. blok Mochovce – studená hydroskúška, horúca hydroskúška a opakovaný náhrev bloku) boli opakovane vykonané skúšky reálnej dodávky chladiva zo systému havarijného chladenia reaktora do primárneho okruhu s maximálnym dosiahnuteľným prietokom. Všetky skúšky a testovanie systémov sa samozrejme vykonávajú bez paliva zavezeného do reaktora. Doterajšie skúsenosti ukazujú na to, že pri týchto skúškach by sa všetky prípadné nečistoty (vrátane kovových pilín, triesok, mechanických úlomkov po opracovaní zvarových spojov) vyplavili do hlavného okruhu reaktora.

  • Po ukončení funkčných skúšok systému havarijného chladenia zóny a etapových skúšok (studená hydroskúška, horúca hydroskúška, opakovaný náhrev) boli rozobraté všetky hlavné zariadenia primárneho okruhu (reaktor, hlavné cirkulačné čerpadlá, kompenzátor objemu a iné) a bola vykonaná ich podrobná kontrola na čistotu. Kontrolu vykonali zamestnanci iného dodávateľa a spoločnosti SE, a. s. Počas týchto veľmi podrobných kontrol neboli zistené v zariadení primárneho okruhu žiadne zvyšky po mechanickom opracovaní zvarových plôch. O výsledku kontrol boli vystavené protokoly.

  • Navyše, ako súčasť ochranných opatrení pred vniknutím nečistôt alebo akýchkoľvek iných cudzích predmetov počas prevádzky, je pred sací otvor čerpadiel umiestnené sito, ktoré zachytí prípadné nečistoty a tým zabráni mechanickému poškodeniu čerpadiel.

  • Ako posledná inštancia pre veľmi nepravdepodobný prípad zlyhania všetkých doteraz vymenovaných kontrolných postupov je na 3. bloku Mochovce nainštalovaný diagnostický systém pre zistenie voľne sa pohybujúcich predmetov v primárnom okruhu. Tento systém na základe analýzy akustického signálu, ktorý vzniká pri nárazoch voľného predmetu v primárnom okruhu do zariadenia vie určiť jeho hmotnosť a umiestnenie. Citlivosť systému je pre predmety s hmotnosťou už niekoľko gramov.

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky na základe uvedených skutočností vylučuje s vysokou pravdepodobnosťou, že by sa v chladiacom okruhu reaktora a teda aj v okruhu havarijného systému chladenia reaktora mohli nachádzať zvyšky po mechanickom opracovaní zvarových plôch a tiež ako technicky nemožné vylučuje problémy spôsobené týmito nečistotami. Po skúškach zariadení počas malej a rozšírenej revízie 3. bloku Mochovce boli vykonané všetky potrebné kontroly, vrátane priamych vizuálnych kontrol a predpísaných defektoskopických kontrol, ktorých vykonanie požaduje vo svojom podnete aj oznamovateľ.

Aktualizácia: 28.09.2021