Aktuality

Podpísanie dohody o vzájomnej spolupráci ÚJD SR s Právnickou a Prírodovedeckou fakultou UK

Predsedníčka ÚJD SR Ing. Marta Žiaková, CSc. a dekani Právnickej fakulty a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. a prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. podpísali dňa 31. januára 2022 dohodu o vzájomnej spolupráci ÚJD SR a oboch fakúlt.

Dohoda formálne upravuje vzájomnú spoluprácu, a to najmä v oblasti akademického skúmania právnych otázok a problémov súvisiacich s činnosťami v pôsobnosti ÚJD SR, ako aj v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a prípravy absolventov práva a prírodných vied na ich poslanie v zmysle poslania Právnickej fakulty a Prírodovedeckej fakulty v súlade s pôsobnosťou ÚJD SR.

 

Eduard Burda, Marta Žiaková, Peter Fedor

Spolupráca bude realizovaná najmä vzájomnými konzultáciami odborníkov, umožňovaním výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti študentom, doktorandom a vedecko-pedagogickým zamestnancom Právnickej fakulty a Prírodovedeckej fakulty pri spracovaní záverečných prác a rigoróznych prác či publikačných výstupov vrátane pôsobenia zamestnancov ÚJD SR ako konzultantov – špecialistov pri predmetných prácach, prípadne umožnením študentom a doktorandom Právnickej fakulty a Prírodovedeckej fakulty vykonať bezplatnú odbornú stáž/prax na ÚJD SR. ÚJD SR a obe fakulty budú vzájomne spolupracovať najmä na rôznorodých vedeckých projektoch a grantoch a na spolupráci pri riešení grantových projektov v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania v oblasti pôsobnosti zúčastnených strán.

Aktualizácia: 04.02.2022