Aktuality

Výzva na predkladanie návrhov projektov – Program technickej spolupráce MAAE na roky 2024 – 2025

V súvislosti s Programom technickej spolupráce Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) na obdobie 2024 – 2025 boli zverejnené usmernenia k príprave národných alebo regionálnych projektov (Guidelines for the Planning and Design of the IAEA 2024 – 2025 Technical Cooperation Programme).

Program technickej spolupráce MAAE je zameraný na budovanie a posilnenie odborných a inštitucionálnych kapacít pre bezpečné a mierové využívanie jadrovej vedy a technológií s cieľom podporovať hmatateľný sociálno-ekonomický rozvoj členských štátov.

Stratégia cielenej podpory MAAE v oblasti sociálno-ekonomického rozvoja Slovenskej republiky bola identifikovaná v Programovom rámci krajiny (Country Programme Framework) na obdobie 2022 – 2027 pre strategické oblasti jadrová a radiačná bezpečnosť, ľudské zdravie a rozvoj jadrových znalostí.

Potenciálni riešitelia môžu zaslať návrh konceptu národného alebo regionálneho projektu na predpísanom tlačive len v rozsahu časti “proposed programme” na adresu jana.szelecka@ujd.gov.sk do 15. marca 2022. Projekt by mal byť v súlade s usmerneniami MAAE a s ohľadom na kľúčové záujmy Slovenskej republiky obsiahnuté v Programovom rámci krajiny.

Implementácia a financovanie projektov

Riešenie projektov sa predpokladá v období rokov 2024 – 2025. V rámci implementácie projektov je možné plánovať vedecké návštevy, stážové pobyty či účasť na medzinárodných workshopoch, technických stretnutiach a konferenciách zameraných na budovanie a prehlbovanie odborných kapacít v oblastiach strategických záujmov Slovenskej republiky. Financovanie schválených projektov bude zabezpečené z Fondu technickej spolupráce MAAE. Ďalšou zložkou implementácie projektov je možnosť nákupu technického vybavenia, avšak v tomto prípade sa spravidla počíta s finančnou spoluúčasťou navrhujúcej inštitúcie.

V prípade ďalších otázok nás kontaktujte telefonicky na čísle +421 2 5822 1118.

Aktualizácia: 09.02.2022