Aktuality

ENSREG: Vyhlásenie k bezpečnosti jadrových zariadení na Ukrajine v nadväznosti na vojenskú agresiu zo strany Ruska

Skupina európskych dozorov nad jadrovou bezpečnosťou ENSREG v nedeľu 27.02.2022 na svojom mimoriadnom zasadnutí prijala Vyhlásenie k bezpečnosti jadrových zariadení na Ukrajine, v ktorom apeluje na maximálnu zdržanlivosť a zamedzenie akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo ohroziť ukrajinské jadrové zariadenia.

Nezávislý odborný orgán ENSREG vyzýva Rusko, aby okamžite ukončilo svoje nezákonné aktivity a umožnilo ukrajinskému dozoru obnoviť kontrolu nad jadrovými zariadeniami a materiálom na území Ukrajiny v rozsahu jej medzinárodne uznaných hraníc a v súlade s medzinárodnými bezpečnostnými štandardmi. Tlmočí vážne znepokojenie nad rozmiestnením zbraní, vojenskej výzbroje a riadením raketových útokov priamo z uzavretej zóny. V súvislosti s nameranými zvýšenými úrovňami radiácie je skupina znepokojená rizikom možného poškodenia skladu a úložiska rádioaktívneho materiálu.

ENSREG ďalej zdôrazňuje, že je nevyhnutné umožniť nerušený pravidelný prístup kvalifikovaného ukrajinského personálu na zabezpečenie bezpečnej prevádzky lokality JE Černobyľ. Podobné obavy tlmočí aj vo vzťahu k ostatným jadrovým zariadeniam na území Ukrajiny a požaduje, aby bolo ukrajinskému dozoru umožnené vykonávať dozor nad jadrovou bezpečnosťou vo všetkých lokalitách v krajine a aby prevádzkový personál mohol vykonávať svoju prácu bez neprimeraného tlaku.

V línii s tlačovým vyhlásením GR MAAE skupina vyzdvihla ukrajinský dozor a jeho zamestnancov za ich pracovné nasadenie a odhodlanie. Situáciu bude naďalej pozorne monitorovať v úzkej koordinácii s MAAE. V prípade potreby budú zvolané ďalšie zasadnutia.

Aktualizácia: 28.02.2022