MO 34 – Rozkladové konanie UČP

Jeden z účastníkov správneho konania (organizácia Global 2000 – Friends of the Earth, Neustiftgasse 36, A-1070 Wien, ďalej len “Global 2000”) sa podľa § 53 správneho poriadku odvolal (podal rozklad) voči rozhodnutiam Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len ÚJD SR): č. 277/2018 z 29.10.2018, ktorým ÚJD SR vydal v prvom stupni pre Slovenské elektrárne, […]

MO 34 – Rozhodnutia UČP

Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD SR) dňa 29. 10. 2018 vydal rozhodnutie č. 277/2018 (Povolenie na nakladanie s čerstvým jadrovým palivom v uzle čerstvého paliva) a rozhodnutie č. 298/2018 (Povolenie na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky v rozsahu uzla čerstvého paliva a na predbežné užívanie uzla čerstvého paliva podľa stavebného zákona). Obe rozhodnutia sú zverejnené […]

MO 34 – Predĺženie lehoty pre vyjadrenie sa k podkladom pre rozhodnutie pre UČP

Na žiadosť jedného z účastníkov konania ÚJD SR predĺžil lehotu na vyjadrenie sa k podkladom pre rozhodnutie pre uzol čerstvého paliva MO 3, 4. Pôvodná lehota pre zaslanie písomných vyjadrení bola do 27. 8. 2018, úrad túto lehotu predĺžil do 14. 09. 2018.

MO 34 – Oznámenie o pokračovaní správneho konania pre uzol čerstvého paliva

Slovenské elektrárne doplnili dňa 22.06.2018 podanie vo veci žiadosti o vydanie povolenia na nakladanie s jadrovým materiálom v jadrovom zariadení Mochovce MO34 v rozsahu manipulácie a skladovania čerstvého jadrového paliva v uzle čerstvého paliva a súvisiacich povolení (uvádzanie do prevádzky v rozsahu uzla čerstvého paliva a predčasného užívania uzla čerstvého paliva). Uvedené správne konania boli […]

MO 34 – Odstránenie nedostatkov v dokumentácii

Úrad jadrového dozoru prerušil správne konanie vo veci žiadosti SE o vydanie povolenia na uvádzanie MO34 do prevádzky a súvisiacich povolení rozhodnutím číslo 334/2017 a zároveň ním stanovil podmienky pre pokračovanie konania – odstránenie presne špecifikovaných nedostatkov z dokumentácie. Pre odstránenie týchto nedostatkov stanovil úrad termín najneskôr do 15.2.2018. SE postupne predkladali na úrad dokumentáciu […]

MO 34 – Prerušenie správneho konania

Po predbežnom vyhodnotení dokumentácie súvisiacej so žiadosťou SE, a. s. o vydanie povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia Mochovce 3.a 4. blok do prevádzky. SE, a. s. súčasne v žiadosti požiadali o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby, vydanie povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom a o povolenie na nakladanie s jadrovými […]

MO 34 – Úprava termínu pre prístupnenie dokumentácie verejnosti

V nadväznosti na aktuálne prebiehajúce správne konanie úradu vo veci žiadosti SE, a. s., o vydanie povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia Mochovce 3.a 4. blok do prevádzky, vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby, vydanie povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom a vydanie povolenia na nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadení, nastala […]

MO34 – Pravidlá pre nazeranie do dokumentácie

Pre umožnenie oboznámenia sa s dokumentáciou v aktuálne prebiehajúcom správnom konaní vo veci žiadosti SE, a. s., o vydanie povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia Mochovce 3.a 4. blok do prevádzky a s tým súvisiacich povolení zriadil Úrad jadrového dozoru SR samostatné pracovisko v lokalite jadrovej elektrárne Mochovce 34. Pracovisko, kde bude možné nazrieť do dokumentácie […]

MO34 – Oznámenie o sprístupnení dokumentácie v správnom konaní JE Mochovce 34

Pre umožnenie oboznámenia sa s dokumentáciou v aktuálne prebiehajúcom správnom konaní vo veci žiadosti SE, a. s., o vydanie povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia Mochovce 3.a 4. blok do prevádzky a s tým súvisiacich povolení zriadil Úrad jadrového dozoru SR samostatné pracovisko v lokalite jadrovej elektrárne Mochovce 34. Pracovisko, kde bude možné nazrieť do dokumentácie […]

MO34 – Zmena termínu pre vydanie rozhodnutia

V aktuálne prebiehajúcom správnom konaní úradu vo veci žiadosti SE, a. s., o vydanie povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia Mochovce 3.a 4. blok do prevádzky, vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby, vydanie povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom a vydanie povolenia na nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadení bola predĺžená […]