Aktuality

Záverečná súhrnná správa zo slovensko-rakúskych konzultácií 2008 – 2021

V rámci Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rakúskej republiky o úprave otázok spoločného záujmu týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením a na základe konkrétnych záverov záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky prebiehali v rokoch 2008 – 2016 expertné rokovania k 3. a 4. bloku Jadrovej elektrárne Mochovce (v sumáre tvoriace tzv. bezpečnostný dialóg k dostavbe MO 34) k nasledovným témam:

  • ťažké havárie
  • hermozóna a vákuobarbotážna veža
  • seizmicita lokality a projektovaná seizmická odolnosť
  • tlaková nádoba reaktora a primárny okruh
  • riadiaci a kontrolný systém
  • riadenie ťažkých havárií

Z bezpečnostného dialógu k dostavbe MO 34 bola vypracovaná Záverečná súhrnná správa, ktorá bola odsúhlasená medzi slovenskou a rakúskou stranou a ktorú Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky týmto zverejňuje v pôvodnej a oboma stranami odsúhlasenej anglickej jazykovej verzii a v slovenskej jazykovej verzii:

Aktualizácia: 15.07.2022